Здравейте! Днес е 24.11.2017, часът е 20:26

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Откриване на учебната година в СПГ „Алеко Константинов“ Печат
Написано от Administrator   
Понеделник, 18 Септември 2017 08:00

Прекрачваме прага на Свищовска професионална гимназия “Алеко Константинов“ заредени с позитивни емоции. Тук децата ще учат освен математика, история, география, но ще вземат пример от личността на писателя, известен със свободата на духа и нравствена воля.

Събитието започна с химна на Република България, което допринесе за празнично настроение. Директорът на СПГ „Алеко Константинов“ инж. Веска Николова пожела на възпитаниците на гимназията да не спира желанието им за полет, за да имат сила крилете им, защото до тях ще бъдат учители и родители. Учениците Франческа Иванова от XII „б“ клас и Ебру Александрова от VIII „б“ клас акцентуваха на личността на Щастливеца и нравствените послания, които той ни завеща. Със своя живот и дело той ни учи: „Ти може да не си поет, но трябва гражданин да бъдеш!”.

На празника присъстваха г-н Игнат Ангелов - председател на Регионален съюз на земеделските кооперации „Дунав 2000“, доц. д-р Румен Ерусалимов от СА „Д.А. Ценов“, г-жа Антоанета Йорданова от Център за обществена подкрепа в гр. Свищов, служители и родители. Поздравителните адреси допринесоха за тържественост на събитието.

Голямо внимание бе отделено на народните танци, с които изненадаха гостите като отлични изпълнители Любомира Любенова и Ивелин Илиев от XII „б“ клас.

Нека младите хора да помнят и ценят заветите на Щастливеца!

Веселина Владимирова

 
Покана за родителска среща Печат
Написано от Administrator   
Събота, 16 Септември 2017 21:16

Покана за родителска среща
До родителите на учениците от VIII, IX, X, XI и XII клас
Уважаеми родители,
На 19.09.2017 г. (вторник) от 17.30 ч. в Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" ще се проведе родителска среща.
Заповядайте!

 
СВИЩОВСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” Е НОВОТО ИМЕ НА ПГ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО Печат
Написано от Ценка Петкова   
Сряда, 02 Август 2017 19:00

На 15.09.2017г. ПГ по лека промишленост и строителство – Свищов  ще посрещне своите възпитаници с ново име - Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”.

Педагогическият съвет на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство, на свое заседание, взе решение за промяна на наименованието на училището. Изпратеното до МОН мотивирано предложение беше разгледано и одобрено със заповед на Министъра на образованието и науката, обн. в. ДВ бр.58/18.07.2017г., с 14 дневен срок на обжалване.

Мотиви за необходимостта от промяна на наименованието на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов

Промяната е наложителна поради несъответствие на наименование на гимназията с многообразието от професионални направления, по които се предлага обучение. Динамичните промени на пазара на труда и потребностите на местния бизнес от кадри, удовлетворяващи спецификата му през последните години, доведоха до необходимостта от разширяване на спектъра от професии, по които гимназията извършва обучение.

В резултат на демографската криза и оптимизацията на училищната мрежа Професионална гимназия по лека промишленост и строителство днес е учебно заведение, наследник на четири професионални училища (СПТУ по строителство „Пеньо Пенев“ - Свищов, СПТУ по лека промишленост – с. Алеково, СПТУ по машиностроене и електроника - Свищов и Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Свищов), които през последните седемнадесет години поетапно са обединени в една Професионална гимназия. От всяко професионално училище бяха запазени актуалните, перспективните и търсени на трудовия пазар професии. Постоянното увеличение на спектъра от професионални направления, които не са в сферата на леката промишленост и строителството, доведе до несъответствието на името с предлаганите професии. Към настоящата година се извършва обучение по 8 професионални направления, 15 професии и 15 специалности, някои от които са единствени в областта.

Наименованието на училището: Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” много по-адекватно ще отговаря на разнообразието от професии и специалности, по които се предлага обучение на ученици. Евентуално бъдещо въвеждане на нови професии и специалности, съобразно с потребностите на пазара на труда, не би нарушило съответствието между името на училището и обучението, което то предлага.

Основанието за избор за патрон на гимназията Алеко Константинов бяха следните:

  1. От 2000 година (при обединяването на СПТУ по строителство „Пеньо Пенев“ - Свищов, СПТУ по лека промишленост – с. Алеково) до този момент Професионална гимназия по лека промишленост и строителство няма патрон на училището.
  2. След закриването на СОУ „Алеко Константинов”, вече почти десет години, на територията на града няма училище, което да носи името на Щастливеца. Смятаме, че в Свищов като роден град на великия писател трябва да има училище носещо неговото име.
  3. Освен общественик, демократ, юрист и писател Алеко Константинов е и основател на клуб на българските туристи, които се свързва и с началото на организирания туризъм в страната. Дейността му в тази насока кореспондира с професионалното направлението „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, по което се извършва обучение в училището и се подготвят кадри в сферата на туризма. Най-голям е броят на учениците в училището, които се обучават по професии и специалности от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“.

Поради гореизложеното, педагогическият колектив на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство смята, че новото име на гимназията Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”, адекватно ще отрази многообразието на предлаганите професии за обучение.

С успехите, които постигат при участието си в международни проекти, национални състезания и олимпиади нашите възпитаници с гордост ще носят името на патрона на училището и родния му град.

инж. Веска Николова – директор на СПГ „Алеко Константинов“

 
Специализиран превоз на деца и ученици за СПГ „Алеко Константинов“ - гр. Свищов Печат
Написано от Administrator   
Сряда, 30 Август 2017 16:00

СВИЩОВСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ",

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798


ОБЯВА ЗА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП

С ПРЕДМЕТ: Специализиран превоз на деца и ученици от с. Козловец, с. Алеково, с. Морава и с. Драгомирово за СПГ „Алеко Константинов“ - гр. Свищов и обратно за всеки присъствен ден на учебната 2017/2018г.

Дата на създаване на преписката: 30.08.2017 г.

Краен срок за подаване на оферти: 07.09.2017 г., 16:00 часа

Ред за възлагане: Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки

Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци

Документи за изтегляне:

Заповед за откриване

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана обява в АОП

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Документация и образци на документи

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки удължавам срока за приемане на оферти по обява за обществена поръчка, публикувана под № 9068106 в Регистъра на ОП за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет „Специализиран превоз на деца и ученици от с. Козловец, с. Алеково, с. Морава и с. Драгомирово за СПГ „Алеко Константинов“ - гр. Свищов и обратно за всеки присъствен ден на учебната 2017/2018г.” до 16:00 часа на 11.09.2017г.

Получените оферти ще бъдат отворени на 12.09.2017 г. от 12:00 часа в сградата на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ – гр. Свищов, ул. „Искър“ 19.

Директор: инж. Веска Николова

Информация за удължаване на срока на публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Днес, 13.09.2017 г. , на основание чл. 96, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки публикуваме Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на получените предложения в процедура за избор на изпълнител за Специализиран превоз на деца и ученици от с. Козловец, с. Алеково, с. Морава и с. Драгомирово за СПГ „Алеко Константинов“ - гр. Свищов и обратно за всеки присъствен ден на учебната 2017/2018г.”.

Протокол

Директор: инж. Веска Николова


Днес, 13.09.2017 г. публикуваме договор с избрания изпълнител за Специализиран превоз на деца и ученици от с. Козловец, с. Алеково, с. Морава и с. Драгомирово за СПГ „Алеко Константинов“ - гр. Свищов и обратно за всеки присъствен ден на учебната 2017/2018г.”.

Обособена позиция 1: Договор

Обособена позиция 2: Договор

Директор: инж. Веска Николова

 
Отлично представяне на учениците от 10 б клас в КК Албена Печат
Написано от Ценка Петкова   
Вторник, 01 Август 2017 19:00

На 30.07.2017 приключи производствената практика на учениците от професия Ресторантьор, специалност Производство и обслужване в заведенията за обществено хранене в престижния курортен комплекс „Албена”.

След пристигането си в комплекса, стажантите бяха представени на наставниците им по работните им места, където се запознаха с естеството на работата и техните отговорности. Учениците работиха в едни от най-добрите ресторанти на хотелите „Добротица”, „Оазис”, „Малибу”, „Лагуна гардън” и „Лагуна бийч”. По време на практиката учениците извършваха предварителна подготовка, включваща нарязване на плодове и зеленчуци, приготвяне на заготовки, както и работа в топла кухня, а след приключване на работния ден настъпваше време за забавления на плажа. За отличното си представяне в работата те получиха като награда от комплекса посещение в Аква парк, където се отдадоха на заслужена почивка и искрени забавления на водните пързалки. Наставниците по работните места изразиха прекрасни отзиви и поставиха отлични оценки на стажантите.

И така с малко тъга си тръгнахме от хотел „Добруджа”, където бяхме настанени, но и с нови надежди че пак ще се върнем следващото лято.

Очаквай ни Албена!

инж.Анета Владимирова - ръкововодител
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 149
Банер
Банер

Важни новини

Прием 2017 - 2018

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство

Свищов

ОБЯВЯВА

прием за учебна

2017 - 2018 година

За повече информация тук


ПГЛПС във Facebook

Анкета

Коя от предложените за учебната 2017-2018 в ПГ по ЛПС професии бихте избрали?
 

Изображение

IMGP2112.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес390
mod_vvisit_counterВчера347
mod_vvisit_counterТази седмица2647
mod_vvisit_counterТози месец13962
mod_vvisit_counterВсичко696863
В момента има 99 посетителя в сайта

Колективът на СПГ "Ал. Константинов" - гр. Свищов * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School