Здравейте! Днес е 24.04.2017, часът е 23:49

ПГЛПС
Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

ПГ по ЛПС участва за пореден път в Национално ученическо състезание Печат
Написано от Administrator   
Неделя, 19 Февруари 2017 20:19

На 17 февруари 2017 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов се проведе Национално ученическо състезание в следните направления: Управление на проекти, Митнически и данъчен контрол, Маркетингът в действие, Мениджмънт академия и Млад агропредприемач. Учениците от нашата гимназия Антония Тодорова, Ивелин Иванов, Любомира Любенова, Звезделина Иванова, Теодора Тодорова и Кристияна-Михаела Иванова се включиха в направлението „Управление на проекти”.

Нашите възпитаници бяха разпределени в няколко екипа, пред които бе поставена задача да се разработи проектно предложение по действаща към настоящия момент в България програма с фокус върху младежкото развитие. Екипите трябваше да дефинират проблем в рамките на избраната тематична област, да формулират цел и да определят целевите групи на проектното предложение, да посочат дейностите, с извършването на които ще се постигнат целите на проекта, както и да представят очакваните резултати от изпълнението на заложените в проекта дейности.

В края на състезателния ден отборите представиха пред жури своите проекти. Всички екипи се бяха представили на отлично ниво, а за положения труд получиха сертификати и много подаръци. Удовлетворени от своята работа, създали нови приятелства и с очакване за нови предизвикателства участниците отпътуваха към родните си места.

Лиляна Димитрова

 
Изява на клуб „Тенис на маса“ Печат
Написано от Administrator   
Петък, 17 Февруари 2017 10:26

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 16.02.2017 год. се проведе  първата представителна изява на клуба по интереси „Тенис на маса”, сформиран по проект „Твоят час” на МОН, по който работи през тази учебна година гимназията. Ръководител на клуба е Ценко Ценков - старши учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап.

Изявата беше съгласувана с провеждането на общинските ученически игри по тенис на маса. Участие в игрите взеха ученици от всички общински училища.

Целта при тениса на маса е всеки от играчите да вкара топчето в полето на другия играч. Всеки от тях трябва след като пинг-понг топчето се удари в тяхното поле да го върнат в полето на другия играч на тенис на маса. Във всяко едно разиграване, победител е този, който няма грешки – т.е. всеки път връща правилно топчето в полето на другия играч.

Целта на всеки от противниците е да вкара топчето в полето на другия. Печели този играч, който пръв спечели 11 точки. Ако резултатът при играта е равен – 10:10 играта продължава. Играе се до 2 точки разлика. Примерно: 12:10. При резултат 10:10 играчите на тенис на масаизпълняват по 1 сервис всеки път.

Победител в играта е този играч, който спечели определен брой геймове 2 от 3, 3 от 5 и т.н.

Тениса на маса се играе от 2-ма или 4-ма играчи. Принципа на игра е един и същ и при двата варианта на игра – има няколко изключения. Когато играят 4-ма играчи всеки от тях трябва да удари топчето по 1 път, като всеки играч в отбор има право да направи само 1 удар, след което е ред на неговия съотборник. Другата специфика е при изпълняването на сервиза за тенис на маса, играча трябва да изпрати топчето в противоположното поле на противника, а при играта от 2-ма човека на тенис на маса няма изискване за изпълнението на сервис.

Учениците от клуба показаха опит и самочувствие, гарант за бъдещи успехи в спорта.

Ценко Ценков

 
Обява за повторен търг с тайно наддаване 2016-2017 Печат
Написано от Administrator   
Четвъртък, 16 Февруари 2017 00:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ОБЯВЯВА

turg_4uk4eвтори пореден търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

/дата на публикуване: 16.02.2017г./

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 663/09.02.2017 г.


На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 15 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба  на движими вещи – частна държавна собственост и във връзка с внесен протокол с вх. № 474/ 03.06.2016г. от тръжната комисия и предложение с вх. № 136/ 06.02.2017 г. на председателя на тръжната комисия, назначена със Заповед № 126/ 28.10.2016 г.

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе втори пореден търг с тайно  наддаване за определяне на купувачи на посочените по-долу движими вещи-частна държавна собственост, намалени с 20% първоначална тръжна цена, част от непродадените на първия търг вещи, както следва:

1. СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ  и началната тръжна цена за 1 брой - тук.

2. СРОКОВЕ И  ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Място  и срок за получаване    на документацията за участие в процедурата: Документацията за участие в търга се предоставя безплатно, всеки работен ден от 13.30 часа до 15.30 часа на касата на ПГ по лека промишленост и строителство-Свищов, ул. Искър 19,

2.2. Оглед на вещите се извършва  всеки работен ден от 13,30ч. до 15,30ч. в сградата на ПГ по лека промишленост и строителство - Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Трети март“ 74, в седемдневен срок от откриване на тръжната процедура . Справки и допълнителна информация на телефони 0631/60798 и сайта на гимназията: www.pglps-svichtov.com;

2.3. Място и срок за подаване на предложенията: Документите се подават в рамките на седемдневен срок от откриване на тръжната процедура , всеки работен ден до 16.00 ч.. в сградата на ПГ по лека промишленост и строителство-Свищов, ул. Искър 19;

2.4. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: предложенията ще бъдат разгледани на 8-я ден от откриване на тръжната процедура в 13,00 часа в сградата на ПГ по лека промишленост и строителство-Свищов, ул. Искър 19, в счетоводстството,

2.5. Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на предложението и неговото представяне.

3. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

3.1. Всеки участник подава лично или чрез упълномощено лице  Ценова оферта с предлаганата цена /образец-приложение 1/ запечатана  в непрозрачен плик с изписани върху него тръжните номера за вещите ,за които кандидатства;

3.2. Заявление за участие в търга по образец -приложение 2;

3.3. Документ за внесен депозит;

3.4. Ксерокопие на документ за самоличност;

3.5. Нотариално заверено пълномощно /при нужда/;

3.6. Декларация за оглед на вещите,запознаване с тръжната документация и липса на задължения./Приложение 3/;

3.6. Председателят или определен от него член на  тръжната комисия проверява дали са спазени условията за участие в търга и поставя върху плика с офертата тръжния номер на кандидата, след което той я пуска в запечатана тръжна урна ;

3.7. Предложение, представено след изтичане на обявения краен срок, не се приема. Не се приема предложение в незапечатан плик или плик с нарушена цялост. Такова предложение се връща незабавно на кандидата.

4. ДЕПОЗИТ

4.1. Кандидатите за участие в търга внасят в касата на гимназията депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на вещите, за които ще кандидатстват определен по приложение 2.

4.2. По нареждане на председателя на тръжната комисия ,след приключване на търга и подписване на тръжния протокол   депозитът на неспечелилите участници се освобождава, а депозитите на спечелилите и класираните на второ място се задържат до предаване на вещите на спечелилите.

4.3. Ако спечелилият участник не извърши плащането до три работни дни от датата на обявяване на резултатите депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат;

4.4. Депозитът на участник, чието предложение е определено за най-добро, се освобождава от комисията, след  заплащане и предаване на вещта.

5. ПРОВЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

5.1. Търгът се провежда от комисия назначена от директора на гимназията в закрито заседание на 8-я ден от откриване на тръжната процедура ;

5.2. Комисията  отваря  тръжната урна и класира офертите в тръжен лист;

5.3. За спечелил търга се обявява кандидатът ,предложил най-висока цена;

5.4. Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребий;

5.5. За проведения търг комисията  съставя тръжен протокол в 3 екземпляра-един екземпляр за тръжната комисия, един екземпляр за спечелилия търга и един екземпляр за касата на продавача;

5.6. Резултатите се обявяват на мястото за обяви;

5.7. В 7-дневен срок от датата на обявяване на резултатите  участниците в търга  могат да подадат жалби по реда на АПК.

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ

6.1. Търгът може да се проведе  в случай, че поне един кандидат е подал предложение.

6.2. В случай на непроведен търг директорът насрочва нов търг.

7. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА И ПРЕДАВАНЕ НА ВЕЩТА

7.1.  Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите  по сметката на ПГ по Лека промишленост и строителство-Свищов,  в Уникредит Булбанк АД-Свищов, посочена в сключен договор за покупко-продажба. Ако плащането не се извърши в посочения срок депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена.

7.2. Вещта се предава на купувача след плащане на цената. Собствеността върху вещта се прехвърля с предаването й.

7.3. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането. След този срок купувачът дължи магазинаж в размер на 0,02% на ден.

7.4. Ако кандидатите спечелили търга не извършат плащането в определения срок , тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.

Директор: _______п_______

/инж.  В.Николова/


Образци на документи за изтегляне: тук

За повече информация: тел. 0631/60798

Музикални инструменти

 
Състезания в направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” Печат
Написано от Administrator   
Сряда, 15 Февруари 2017 16:42

На 14 и 15.02.2017г. в Професионална гимназия по лека промишленост и строителство се проведоха училищните кръгове на националните състезания по професии - „Най-добър млад готвач” и „Най-добър млад сервитьор”.

В категорията „Най-добър млад готвач” участваха учениците Звезделина Иванова, Емил Димитров, Асен Кръстев, Виктория Петрова, Жени Елисеева, Камелия Джевдетова, Полина Евтимова – всички от ХІ б клас. Задачата на състезателите беше да приготвят основно ястие с подходяща към него топла гарнитура, като основният продукт беше пилешко филе. Всеки участник трябваше да обмисли технологията на приготвяне на ястието си и да я опише в съответна технологична карта.

Приготвените ястия бяха оценявани от комисия с председател г-жа Лиляна Димитрова и членове г-жа Ивелина Енчева и г-жа Анета Владимирова. Състезателите се оценяваха по следните критерии: външен вид и работно облекло, лична хигиена и хигиена на работното място, безопасност при работа със съдове и инвентар, ефективност при използване на ресурси и хранителните продукти (минимум отпадъци), организация и техника на работа, прецизност на изпълнение, оригиналност, новаторство при приготвяне и оформяне, вкусови качества, работа в екип.

След обобщаване на резултатите, комисията излъчи за победител – Звезделина Иванова, а на 2 място – Емил Димитров и на 3 място – Асен Кръстев.

В категията „Най-добър млад сервитьор” в надпреварата се включиха четирима състезатели – Ивелин Иванов, Любомира Любенова, Силвия Симеонова и Франческа Иванова – всички от ХІ б клас. Задачата, която постави комисията бе да заредят масата за обяд – два куверта. Комисията оцени състезателите по следните критерии: външен вид и работно облекло, лична хигиена и хигиена на работното място, организация и техника на работа, прецизност при зареждане на маса за обяд.

След обобщаване на резултатите комисията обяви и победителят в категория „Най-добър млад сервитьор” – Ивелин Иванов. На второ място се класира Любомира Любенова, а на трето – Силвия Симеонова.

Победителите в училищните кръгове на състезанията по професии ще представят гимназията на Регионалния кръг на състезанието, който ще се проведе на 10, 11 и 12 март 2017 година във Велико Търново.

Пожелаваме на победителите успешна подготовка, много вяра, късмет и достойно представяне на Регионалните кръгове на състезанието.

Ивелина Енчева 
Празникът на влюбените в нашата гимназия Печат
Написано от Administrator   
Вторник, 14 Февруари 2017 14:22

Днес в ПГ по ЛПС - Свищов беше отбелязан празникът на влюбените - Свети Валентин. Ученици от X-ти клас подготвиха приветствени валентинки, с които Мелек от 10 б клас посрещна сутринта своите съученици и учители.  Всеки получи валентинка  с форма на сърце и беше зарадван с топло благопожелание.

Във фоайето на гимназията  беше  излъчена презентация по случай празника, която запозна учениците с историята и традициите на този ден. На екрана бяха показани и селфитата, които участваха  в конкурса за „Най-забавно и щуро селфи на влюбена и не влюбена двойка”, обявен през изминалата седмица.

Журито, чиито представители бяха ученици от Ученическия съвет беше много затруднено при оценката на фотографиите.  Любовта е свят за двама, в който състезателният елемент няма място. Журито реши всички влюбени двойки да бъдат наградени. Те получиха грамота за участие, своите селфита в рамки и разбира се червени сърчица, символ на любовта и празника.

Константин Байрактаров 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 8 от 131
Банер

Важни новини

Испански опит

Уважаеми ученици, родители, учители и всички посетители на нашия сайт,

В сайта
http://pglps-mobilecook.info
ще публикуваме всички събития и новини за изпълнението на проект 2016-1-BG01-KA102-023470 „Испанският опит в кулинарното изкуство” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”.

За да бъдем по-близо до Вас, създадохме и facebook страница на проекта:
 www.facebook.com/mobilecook2016
Тук можете да коментирате, давате предложения или просто да ни харесате :-) Ще се радваме да споделите нашите преживявания!

ПГЛПС във Facebook

Анкета

Коя от предложените за учебната 2016-2017 в ПГ по ЛПС професии бихте избрали?
 

Изображение

IMGP2033.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес444
mod_vvisit_counterВчера640
mod_vvisit_counterТази седмица444
mod_vvisit_counterТози месец11285
mod_vvisit_counterВсичко575565
В момента има 103 посетителя в сайта

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство * Vocational School of Light Industry and Construction