15.06.2024, 11:30 ч.


Училищно настоятелство

Сдружение "Училищно настоятелство при Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - гр. Свищов"
ул. "Искър" №19
гр. Свищов п.к.5250
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
GSM: 0885878865 - З. МинчеваОтчетно-изборно събрание - 22.06.2021 Печат
Неделя, 29 Януари 2023 18:59

На 21.06.2021г. се проведе общо събрание - отчет на УС и КС на УН; ОС избра 7 (седем) членен управителен съвет:

Управителен съвет на УН  -
Сребрина Йовкова Лилова - председател на УС,
Миглена Момчилова Рашева - член,
Еленка Асенова Николаева - член,  
Кристина Велизарова Лазова - член,  
Татяна Любомирова Василева - член,  
Константин Георгиевич Байрактаров - член,
Галя Стефанова Недялкова - член.
Контролен съвет на УН –
Ивелина Великова Енчева - председател на КС,
Виолета Цветанова Костова - член,
Цветелина Иванова Лефтерова - член.

 
Покана за общо събрание на Училищното настоятелство Печат
Четвъртък, 20 Май 2021 16:57

Покана за Общо събрание на Училищното настоятелство тук

 
Устав на училищното настоятелство Печат
Петък, 12 Януари 2018 18:19

УСТАВ

на Училищно настоятелство при Свищовска професионална гимназия “Алеко Константинов“ – град Свищов

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. “Сдружение с нестопанска цел, Свищовска професионална гимназия “Алеко Константинов“ – град Свищов, наричано по-долу за краткост “сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

( ЗЮЛНЦ ).

Чл.2. Сдружението се учредява за осъществяване на дейност в обществена полза.

Чл.3. Сдружението е доброволна, независима и неполитическа организация.

Чл.4. Седалище и адрес: гр. Свищов, ул. “Искър“ 19

Чл.5. Сдружението развива дейността си в съответствие с действащото в Република България законодателство и  настоящия Устав.

Чл.6. Сдружението не е ограничено със срок на съществуване или друго прекратително условие.

Чл.7. Сдружението може да членува в сродни национални и международни организации;

Чл.8. Наименование : Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “Училищно настоятелство при Свищовска професионална гимназия“Алеко Константинов“ – град Свищов“


II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. ЦЕЛИ , ДЕЙНОСТИ И ПРИНЦИПИ.

Чл.9. Предмет на дейност на Сдружението:

 • Интелектуалното и личностното изграждане и развитие на учениците; формирането на тяхното индивидуално и  обществено съзнание; потенциалните им способности да възприемат и отразяват явленията и процесите в живота , като целенасочено и съзнателно да участват в тяхното изменение.
 • Родителите, обществото и тяхната гражданска ангажираност по проблемите на образованието и възпитанието на учениците.

Чл.10. Основни цели на Сдружението:

 • Осъществяване на програми в областта на образованието, културата, науката, изкуството, социалната дейност. Изграждане на съвременна култура и идентичност, популяризацията й като част от Общия мирен процес за взаимно опознаване и сътрудничество.
 • Създаване на общество на възпитаници, преподаватели, родители на възпитаници на Свищовска професионална гимназия“Алеко Константинов“ – град Свищов, както и на всички приятели и привърженици на идеята за високотехнологично образование на европейско и световно равнище.
 • Подпомагане развитието на обучението и възпитанието в Свищовска професионална гимназия“Алеко Константинов“ – град Свищов с качествено изучаване на специалните и общообразователни предмети и съдействие за издигане на социалния статус на преподаватели и възпитаници на училището, както и популяризиране на формите, методите и резултатите от обучението в същото.
 • Подпомагане на създаването в Свищовска професионална гимназия“Алеко Константинов“ – град Свищов на съвременна образователна структура за подготовка на висококвалифицирани кадри, адекватни на предизвикателствата на XXI век, свързани с бизнеса и нуждите на Общината и областта.

Чл.11. Сдружението осъществява следните основни нестопански дейности за постигане на своите цели:

 • обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми на училището ;
 • съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролира целесъобразното им разходване ;
 • подпомага изграждането и поддържането на материално- техническата база на училището;
 • участва при избора на учебници от Педагогическия съвет, по които ще се обучават учениците от училището и при възможност осигурява закупуването им;
 • съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаване на други социално- битови проблеми на учениците и учителите от училището;
 • подпомага създаването и реализирането на възпитателно- образователни програми по проблемите на учениците;
 • подпомага училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното училищно обучение;
 • съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;
 • съдейства за включване на родителите при организирането на свободното време на учениците;
 • предлага мерки за подобряване на дейността на училището;
 • организира обществеността за подпомагане на училището;
 • сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета;
 • организира и подпомага обучение на родители по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца.
 • организира провеждане на педагогически изследвания и експерименти, радио- телевизионни предавания, издаване на училищни вестници, бюлетини, сборници, диплянки;
 • организира сътрудничество с български и чуждестранни учебни заведения;

Чл.12. Средства за постигане на целите:

 • Организиране и провеждане на курсове за квалификация и преквалификация.
 • Организиране и провеждане на информационни кампании, експедиции, екскурзии и издателска дейност.
 • Провеждане на обучения на млади хора по гражданско, здравно и екологично образование.
 • Разработване и реализиране на проекти, отговарящи на предмета на дейност, целите и принципите на Сдружението
 • Организиране и провеждане на семинари, дискусии, беседи, лекции и други обществени прояви.
 • Осъществяване на изследователска и консултантска дейност.

Чл.13. /1/ Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, както следва: туристическа, покупко-продажба на стоки, издателска и рекламна дейност , придобиване на недвижими имоти и други дейности незабранени от закона;

/2/ Приходът от стопанска дейност може да се използва само за постигането на определените в устава цели на Сдружението;

/3/ Сдружението не може да разпределя печалба.

Чл.14. В своята дейност Сдружението се ръководи от следните принципи:

 • Свобода на избора и доброволност на участие.
 • Зачитане интересите на всички млади хора и даване шанс за участие в програмите за обучение на всички, независимо от тяхната етническа, религиозна и социална принадлежност.
 • Сътрудничество, доверие, свободно изразяване на мнения, сигурност.
 • Откритост на действията на Сдружението пред обществото- прозрачност и информираност.
 • Самостоятелност и необвързаност.


ІІІ. ЧЛЕНСТВО.

Чл.15. /1/ Членуването в Сдружението е доброволно.

/2/ Членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни граждани и юридически лица, които споделят неговите цели, форми на дейност и приемат неговия устав.

Чл.16. Редовни членове на Сдружението са лицата навършили 18 години. В случай, че редовен член на Сдружението е юридическо лице, то се представлява от упълномощено от органите му за управление лице.

Чл.17./1/ Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет въз основа на подадено писмено заявление за членство и се утвърждават от Общото събрание;

/2/ Управителният съвет разглежда заявлението за членство на следващото си заседание и представя новите членове на следващото Общо събрание по доклад на Управителния съвет.

Чл.18. Членовете имат право:

18.1.     Да участват в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание;

18.2.     Да избират и да бъдат избирани в органите на управление на Сдружението;

18.3.     Да бъдат информирани за дейността на Сдружението;

18.4.     Да поставят за обсъждане и търсят решение по принципни въпроси, свързани с осъществяване на дейността на Сдружението;

18.5.     Да внасят пред Управителния съвет предложения и проекти за развитие на дейността на Сдружението;

18.6.     Да имат право на глас и възможност да оспорват решения на органите на Сдружението пред Общото събрание;

18.7.     Да се ползват от имуществото и социалните придобивки на Сдружението;

18.8.     Да притежават Устава, членска карта и други символи, приети от Общото събрание.

Чл.19. Всеки член на Сдружението е длъжен:

19.1.     Да спазва Устава на Сдружението и решенията на неговите ръководни органи;

19.2.     Да работи за постигане на целите на Сдружението и за издигане на неговия обществен авторитет;

19.3.     Да внася в срок членския си внос.

Чл.20. Всеки член има право на един глас при гласуване. Членските права и задължения са непрехвърляеми и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с нотариално заверено пълномощно.

Чл.21. Членството се прекратява:

21.1.     С едностранно писмено волеизявление до Общото събрание или Управителен съвет;

21.2.     При смърт или поставяне под запрещение;

21.3.     При прекратяване  на юридическото лице;

21.4.     При  изключване;

21.5.     При отпадане.

Чл.22. Изключването на член става с решение на Общото събрание по предложение на Управителен съвет при:

22.1.     Поведение несъвместимо с дейността , целите и принципите на Сдружението;

22.2.     Нарушаване на Устава и правилата за нормално функциониране на Сдружението;

22.3.     При уронване престижа на Сдружението.

Чл.23. Отпадането на член става с решение на Управителния съвет и се докладва на Общото събрание при констатирано по документи системно неучастие в дейността на Сдружението  или при невнасяне на едногодишен членски внос.


ІV.УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.24. Органи на управление на Сдружението са:

24.1.     Общо събрание /ОС/;

24.2.     Управителен съвет /УС/;

24.3.     Контролен съвет /КС/.


ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.25./1/ Върховен орган на Сдружението е Общото събрание;

/2/ В Общото събрание участват всички членове на Сдружението лично или чрез упълномощен представител;

/3/ Членовете юридически лица се представляват  в Общото Събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице.

Чл.26. Правомощия на Общото събрание:

26.1.     Приема и изменя Устава;

26.2.     Приема други вътрешни актове;

26.3.     Прекратява Сдружението и определя ликвидатор;

26.4.     Утвърждава структурата на Сдружението;

26.5.     Утвърждава решението на УС за приемане на нови членове и тяхното изключване;

26.6.     Избира и освобождава членовете на УС и КС, като определя един от членовете на УС за негов председател;

26.7.     Приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;

26.8.     Приема бюджета на Сдружението;

26.9.     Приема отчетите на УС и КС;

26.10. Одобрява годишния счетоводен отчет

26.11. Взема решение относно покупка и продажба на имущество на Сдружението;

26.12. Отменя решения на УС, когато противоречат на закона и/или Устава;

26.13. Разглежда жалби против решенията на УС;

26.14. Избира ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност.

Чл.27./1/ Заседания на Общото събрание се провеждат поне веднъж на две години;

/2/ Общото събрание се свиква от УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението;

/3/ Ако УС не свика Общо събрание в едномесечен срок, то се свиква от съда по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/4/ Свикването се извършва чрез писмена покана, обнародвана в “Държавен вестник” най-малко един месец преди датата на провеждане на Общото събрание. Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, където се намира управлението на Сдружението;

/5/ Поканата трябва да съдържа датата, часа и мястото на провеждане на събранието и дневния ред, както и по чия инициатива то се свиква.

Чл.28. Общото събрание е легитимно ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

Чл.29./1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите;

/2/ Решения по чл.24, т.1 и т.3 се взимат с квалифицирано мнозинство от всички присъстващи.

/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл.30./1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас;

/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до четвърта степен включително;

/3/ Едно лице може да представлява не повече от двама членове на Общото събрание въз основа на нотариално заверено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.31./1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, който се подписва от председателстващия Общото събрание, лицето водило протокола и от председателя на КС или упълномощен от него член на този съвет.

/2/ Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите свързани със събранието.


Управителен съвет

Чл.32./1/ Сдружението има колективен управителен орган – Управителен съвет / УС /;

/2/ УС се състои от седем члена, избрани от Общото събрание на Сдружението;

/3/ Членовете на УС се избират за срок от четири години;

/4/ Членовете на УС не могат да бъдат избирани за повече от два мандата последователно.

/5/ Членовете на УС имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им.

Чл.33. Правомощия на Управителния съвет:

33.1.     Представлява Сдружението и избира от състава си Заместник- председател;

33.2.     Осигурява изпълнението на решенията взети на Общото събрание;

33.3.     Управлява и ръководи дейността на Сдружението, взема решения по всички въпроси, включително и тези в обща полза и носи отговорност за това;

33.4.     Управлява и се разпорежда с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;

33.5.     Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и проектоплан за дейността на Сдружението;

33.6.     Подготвя и внася в Общото събрание финансов отчет и отчет за дейността на Сдружението. Отчетът е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него се публикуват в бюлетина на централния регистър към Министерството на правосъдието;

33.7.     Взема решения относно реда, дължимостта и размера на членския внос;

33.8.     Определя адреса на Сдружението;

33.9.     Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

33.10. Взема решения по въпроси, по които право да решава има Общото събрание, но ги е възложило на УС;

33.11. Изпълнява задължения, предвидени в Устава;

33.12. Разпорежда се със собствените средства на Сдружението с изключение на случаите, влизащи в правомощията на Общото събрание;

33.13. Разпорежда се с дълготрайните материални и нематериални активи на Сдружението, с изключение случаите, когато този Устав предвижда друго;

33.14. Създава и закрива търговски дружества на Сдружението и решава въпросите за дяловото участие на Сдружението в такива;

33.15. Свиква Общото събрание на Сдружението;

33.16. Приема устройствен правилник на Сдружението въз основа на Устава и приема правила за работата си;

33.17. Приема и предлага за утвърждаване от Общото събрание нови членове на Сдружението. Внася пред Общото събрание предложения за изключване на членове на Сдружението;

33.18. Взема решение за членство в сродни национални и международни организации;

33.19. Разглежда постъпилите предложения,  жалби и взема решения в едномесечен срок от датата на внасянето им.

Чл. 34./1/ Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя, освен ако уставът не предвижда друго. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се води от определен от УС негов член;

/2/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове;

/3/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решение. Гласуването на този член с удостоверява в протокола от председателстващия заседанието;

/4/ Решенията се вземат с мнозинство от всички членове на УС включително и решенията по чл.32 ал.4 от ЗЮЛНЦ .

/5/ Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС;

/6/ Управителният съвет заседава най- малко веднъж на 3 /три/ месеца;

/7/ За заседанията на УС се води протокол, който се подписва от Председателя и всички присъствали на заседанието членове на УС.


КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.35./1/ Контролният съвет се състои от трима членове, избрани от Общото събрание за срок от четири  години;

/2/ Контролният съвет следи за изпълнение решенията на ОС и УС, проверява финансовото състояние на Сдружението;

/3/ Контролният съвет провежда заседания и води книга от заседанията с протоколи, подписани от всички членове на КС;

/4/ Контролният съвет се отчита пред ОС;

/5/ Контролният съвет избира от състава си Председател

/5/ Председателят на КС или упълномощен от него член на съвета присъства със съвещателен глас на заседанията на УС.


V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.36./1/ Сдружението се представлява от Председателя на УС и от Заместник – председателя на УС, заедно и поотделно.

/2/ Председателят се избира от ОС за срок от четири години;

Чл.37. Председателят на УС:

37.1.     Организира изпълнението на решенията на УС;

37.2.     Изпълнява функциите, които са му възложени от УС;

37.3.     Организира дейността на Сдружението и осъществява оперативното му ръководство;

37.4.     Сключва трудови и граждански договори със служителите на Сдружението, освен тези, които се назначават от УС;

37.5.     Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;

37.6.     Председателства Общите събрания;

37.7.     Свиква и ръководи заседанията на УС;

37.8.     Докладва незабавно на УС за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението;

37.9.     Отчита дейността на УС и Сдружението пред ОС;

37.10. Открива и закрива банковите сметки на Сдружението, разпорежда се със сумите по тях, както и със средствата и имуществото на Сдружението, съобразно годишния бюджет и решенията на ОС и УС;

37.11. Съхранява и води документацията на Сдружението, включително и списъка на членовете;

37.12. При отсъствие на Председателя, функциите му се изпълняват от зам. председателя или от избран и упълномощен член на УС.


VІ. ИМУЩЕСТВО

Чл.38./1/ Имуществото на Сдружението се състои от пари, вещи, вещни права, движими и недвижими имоти, права на ползване, права върху интелектуалната собственост, ноу-хау и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на ЮЛНЦ;

/2/ Имуществото на Сдружението се набира на доброволни начала от български и чуждестранни физически и юридически лица, колективи, търговски дружества, организации и учреждения;

/3/ Паричните средства на Сдружението се съхраняват в банкови сметки.

Чл.39. Сдружението набира средства за постигане на целите си чрез:

39.1.     Членски внос, чийто размер се определя от УС;

39.2.     Дарения, спонсорство и други видове доброволни вноски;

39.3.     Прехвърляне на права и взимания;

39.4.     Завещания в полза на Сдружението;

39.5.     Вноски в акции, облигации и други ценни книжа;

39.6.     Лихви по текущи сметки на Сдружението;

39.7.     Приходи от стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на Сдружението;

39.8.     Отчисления от печалбата на търговско дружество, образувано по предписания от закона ред и начин за търговско дружество на обществена организация, както и от търговски дружества, на които с договор са възложени дейности свързани с целта на Сдружението.

39.9.     При прекратяване на Сдружението, разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от върховния орган на юридическото лице с нестопанска цел при спазване изискванията на чл. 15 от ЗЮЛНЦ.


VІІ. ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Чл.40. Книги на Сдружението са:

40.1.     Книга на членовете;

40.2.     Книги с протоколите от заседанията на УС и КС;

40.3.     Книга с протоколите от заседанията но ОС;

Чл.41./1/ Сдружението води книга на членовете, в която се вписват имената, ЕГН и адресите на всички членове на Сдружението, датите на тяхното постъпване и напускане;

/2/ Данните на напусналите членове се съхраняват в Архива на Сдружението най- малко десет години след датата на напускането им;

/3/ Книгата на членовете може да се води и съхранява в електронен вид.

Чл.42./1/ На заседанията на ОС и на заседанията на УС и КС се водят книги с протоколи, в които се отразяват направените предложения, заявления и взетите решения;

/2/ Протоколите се водят от протоколчик  избран от ОС, УС или КС;

/3/ Всички членове на Сдружението могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги.

Чл.43. Книгите на Сдружението се съхраняват в Архива на Сдружението.


VІІІ. СИМВОЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.44. Сдружението има свои емблема, печат и бланка съобразно чл.9 от ЗЮЛНЦ.


ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.45. Сдружението се прекратява:

45.1.     По решение на ОС;

45.2.     При обявяването му в несъстоятелност;

45.3.     С решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл.46./1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация;

/2/ Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице;

/3/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно- чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество;

/4/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Закона;

/5/ Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя по решение на съда на ЮЛНЦ, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел на територията на седалището на Сдружението в ликвидация.


Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.47. Уставът влиза в сила веднага след приемането му.

Чл.47. Управителният съвет на Сдружението следва да осигури вписване на всички подлежащи на вписване обстоятелства, които произтичат от настоящия Устав и Закона.

Чл.48. Всички въпроси, които не са уредени изрично от този Устав, се решават съобразно действащото към съответния момент Българско законодателство.

Чл.49. Настоящият Устав е изцяло съобразен с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ бр.81/2000 г., в сила от 1 януари 2001 г.).

Чл.50. Първоначалният Устав е приет на Учредително събрание, състояло се на 9 ноември 2004 г. в гр. Свищов , а настоящият е приет на 23.11.2017г.


Председател на Управителния съвет:

/Елза Божанова Николаева/


Председател на Контролния съвет:

/инж. Зорница Ангелова Минчева/

 
Отчетно-изборни събрания Печат
Вторник, 18 Януари 2011 12:40

На 15.01.2007г. се проведе първо общо събрание - отчет на УС и на КС.

На 13.01.2009г. се проведе второ общо събрание, което избра 7 (седем) членен управителен съвет:
1. Зорница Минчева - Председател на УС
2. Минко Николов - Зам.-председател на УС
3. Искра Гайдарова - член
4. Разие Гьолбунарла - член
5. Галя Катранджиева - член
6. Славко Данаилов - член
7. Йордан Лунчев - член
Събранието избра членове на Контролния съвет (КС):
1. Станка Койнова - Председател на КС
2. Веска Николова - член
3. Янка Михайлова - член

На 12.01.2011г. се проведе трето общо събрание, което избра 7 (седем) членен управителен съвет:
1. Зорница Минчева - Председател на УС
2. Минко Николов - Зам.-председател на УС
3. Искра Гайдарова - член
4. Разие Гьолбунарла - член
5.  Галя Катранджиева - член
6. Славко Данаилов - член
7. Йордан Лунчев - член
Събранието избра членове на Контролния съвет (КС):
1. Станка Койнова - Председател на КС
2. Янка Михайлова - член
3. Лиляна Манова - член
В момента членовете на Настоятелството са 45 (четирдесет и пет).

 
Учредяване на УН Печат
Вторник, 18 Януари 2011 12:33

Сдружение "Училищно настоятелство при Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - гр. Свищов" - ул. "Искър" №19


На 09.11.2004г. е проведено учредително събрание на Сдружението с нестопанска цел. Присъстваха 30 души. Събранието с мнозинство избра Управителен съвет (УС), който се състои от 7 (седем) души:
1. Зорница Минчева - Председател на УС
2. Минко Николов - Зам.-председател на УС
3. Искра Гайдарова - член
4. Денка Василева - член
5. Мелиха Стижарлиева - член
6. Славко Данаилов - член
7. Йордан Лунчев - член
Събранието избра членове на Контролния съвет (КС):
1. Станка Койнова - Председател на КС
2. Веска Николова - член
3. Янка Михайлова - член

Контакти:
Сдружение "Училищно настоятелство при Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - гр. Свищов"
ул. "Искър" №19
гр. Свищов п.к.5250
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
GSM: 0885878865 - З. Минчева

 Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School