Здравейте! Днес е 24.11.2017, часът е 20:21

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Обява за подбор на ползватели от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства” Печат
Написано от Administrator   
Понеделник, 09 Октомври 2017 08:45ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ

по проект 2017-1-BG01-KA102-036034 „ПРАКТИЧЕСКО - ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ С ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО”

по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" - 2 група

Уважаеми ученици от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”, във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, СПГ "Алеко Константинов" – Свищов обявява прием на заявления за участие в проекта.

Проектът предвижда организирането на мобилност, обхващащa  целевa групa от 10 ученици с 1 придружаващ учител - в Берлин, Германия, Професионално направление: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства. Практиката е с продължителност три седмици и ще се проведе в началото на месец април 2018г. Партньор: BERLINK – гр. Берлин, Германия.

Желаещите за включване в мобилността ученици, следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Директора и Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ), предложена от ПС и назначена със заповед на Директора на СПГ.

Критериите, по които ще се извърши подбора, са съобразени със спецификата на проекта и целят осигуряване на ясна и прозрачна процедура при извършване на подбора.

Право на участие имат всички ученици от XI Г и XIГ клас, Професионално направление: Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, от СПГ "Алеко Константинов" – Свищов.

Желаещите да се включат трябва да подадат:

- писмено заявление – декларация, подписана от ученик, родител и класен ръководител;

- мотивационно писмо.

Подборът ще се извърши от Комисия за подбор на участници в мобилността, предложена от Педагогически съвет и назначена със заповед на директора на СПГ.

Подборът ще бъде извършен на два етапа:

Критериите за подбор на първи етап се определят от предходната година:

Комисия за подбор на участници в мобилността прави първо междинно класиране (ПМК):

ПМК = (Среден успех) + 3. (Среден успех от чужд език) + 3. (Среден успех от обща, отраслова, специфична и ЗИП професионална подготовка)(Наложени наказания).

/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл .199, ал. 1, т. 1 от ЗПУО (–5т.), Наказание по чл. 199, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗПУО (–10т.)/

След направеното класиране по низходящ ред ще бъдат избрани 13 ученика за ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка).

Одобрените и неодобрени ученици ще бъдат информирани лично за резултата от подбора от Комисия за подбор на участници в мобилността.

Критериите за подбор на втори етап:

Комисия за подбор на участници в мобилността прави второ междинно класиране (ВМК):

ВМК3. (Оценка от езиковата подготовка) + 2. (Оценка от професионалната подготовка) + (Оценка от културната подготовка+ (Оценка от обща, отраслова, специфична и ЗИП професионална подготовка от I срок)(Наложени наказания от I срок).

/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл .199, ал. 1, т. 1 от ЗПУО (–5т.), Наказание по чл. 199, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗПУО (–10т.)/

Окончателното класиране (ОК) се прави от Комисия за подбор на участници в мобилността като се сумират точките за всеки участник от първо междинно класиране (ПМК) и второ междинно класиране (ВМК):

ОК = ПМК + ВМК

При равен брой точки, при всяко класиране ще се вземе предвид мотивационното писмо.

След направеното класиране, Комисия за подбор на участници в мобилността класира най-добрите 10 участника и трима ученика за резерви.

Одобрените и резервите ще бъдат информирани лично за резултата от подбора.

Междинните и окончателното класиране ще бъде публикувани на сайта на училището (www.pglps-svishtov.com) и сайта на проекта (www.pglps-mobilecook.info).

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в проекта може да получите безплатно след 10 октомври 2017г. от госпожа Ценка Петкова в 12 кабинет. Попълнените заявления се подават при Завеждащ административна служба на гимназията - госпожа Сийка Няголова.

Крайният срок за подаване на заявления по образец и мотивационно писмо е 12 октомври 2017г.

Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени на 13 октомври 2017г.

 
Обява за подбор на ползватели от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг” Печат
Написано от Administrator   
Понеделник, 09 Октомври 2017 08:45ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ

по проект 2017-1-BG01-KA102-036034 „ПРАКТИЧЕСКО - ОРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ С ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО”

по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" - 1 група

Уважаеми ученици от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”, във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, СПГ "Алеко Константинов" – Свищов обявява прием на заявления за участие в проекта.

Проектът предвижда организирането на мобилност, обхващащa  целевa групa от 10 ученици с 1 придружаващ учител - в Малага, Испания, Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг. Практиката е с продължителност три седмици и ще се проведе в началото на месец юли 2018г. Партньор: TRIBEKA – гр. Малага, Испания.

Желаещите за включване в мобилността ученици, следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Директора и Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ), предложена от ПС и назначена със заповед на Директора на СПГ.

Критериите, по които ще се извърши подбора, са съобразени със спецификата на проекта и целят осигуряване на ясна и прозрачна процедура при извършване на подбора.

Право на участие имат всички ученици от XI б клас, Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, от СПГ "Алеко Константинов" – Свищов.

Желаещите да се включат трябва да подадат:

- писмено заявление – декларация, подписана от ученик, родител и класен ръководител;

- мотивационно писмо.

Подборът ще се извърши от Комисия за подбор на участници в мобилността, предложена от Педагогически съвет и назначена със заповед на директора на СПГ.

Подборът ще бъде извършен на два етапа:

Критериите за подбор на първи етап се определят от предходната година:

Комисия за подбор на участници в мобилността прави първо междинно класиране (ПМК):

ПМК = (Среден успех) + 3. (Среден успех от чужд език) + 3. (Среден успех от обща, отраслова, специфична и ЗИП професионална подготовка)(Наложени наказания).

/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл .199, ал. 1, т. 1 от ЗПУО (–5т.), Наказание по чл. 199, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗПУО (–10т.)/

След направеното класиране по низходящ ред ще бъдат избрани 13 ученика за ПЕК (педагогическа, езикова и културна подготовка).

Одобрените и неодобрени ученици ще бъдат информирани лично за резултата от подбора от Комисия за подбор на участници в мобилността.

Критериите за подбор на втори етап:

Комисия за подбор на участници в мобилността прави второ междинно класиране (ВМК):

ВМК3. (Оценка от езиковата подготовка) + 2. (Оценка от професионалната подготовка) + (Оценка от културната подготовка+ (Оценка от обща, отраслова, специфична и ЗИП професионална подготовка от I срок)(Наложени наказания от I срок).

/Тежестта на наложените наказания е: Наказание по чл .199, ал. 1, т. 1 от ЗПУО (–5т.), Наказание по чл. 199, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗПУО (–10т.)/

Окончателното класиране (ОК) се прави от Комисия за подбор на участници в мобилността като се сумират точките за всеки участник от първо междинно класиране (ПМК) и второ междинно класиране (ВМК):

ОК = ПМК + ВМК

При равен брой точки, при всяко класиране ще се вземе предвид мотивационното писмо.

След направеното класиране, Комисия за подбор на участници в мобилността класира най-добрите 10 участника и трима ученика за резерви.

Одобрените и резервите ще бъдат информирани лично за резултата от подбора.

Междинните и окончателното класиране ще бъде публикувани на сайта на училището (www.pglps-svishtov.com) и сайта на проекта (www.pglps-mobilecook.info).

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в проекта може да получите безплатно след 10 октомври 2017г. от госпожа Ценка Петкова в 12 кабинет. Попълнените заявления се подават при Завеждащ административна служба на гимназията - госпожа Сийка Няголова.

Крайният срок за подаване на заявления по образец и мотивационно писмо е 12 октомври 2017г.

Резултатите от първо междинно класиране ще бъдат обявени на 13 октомври 2017г.

 
Покана за първа родителска среща Печат
Написано от Administrator   
Неделя, 08 Октомври 2017 19:45ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА


по проект 2017-1-BG01-KA102-036034 "Практическо ориентирано обучение с европейско качество" по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение" за учениците от XI "б" клас професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" и за учениците от XI "г" и XII "г" клас професионално направление "Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства"


Уважаеми родители,

Екипът по проект "Практическо ориентирано обучение с европейско качество", изпълняван от Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - гр.Свищов, Ви кани да присъствате на 11.10.2017г. /сряда/ от 17.00ч. в 7 кабинет на първа родителска среща за запознаване със заложените в проекта дейности.


Екипът по проекта

 
Лекоатлетическо състезание „Желю Замфиров” Печат
Написано от Administrator   
Понеделник, 25 Септември 2017 21:32

Замфиров 2017На 23.09.2017 г. на стадион „Академик” в град Свищов се състоя лекоатлетическо състезание „Желю Замфиров”. Събитието  се провежда всяка година в памет на изтъкнатия треньор Желю Замфиров.

Учениците от СПГ „Алеко Константинов“  се представиха достойно. Възпитаниците на гимназията спечелиха шест медала. Георги Пенчев от IX „в“ клас получи златен и сребърен медал,  Ибрахим Абаджиев от  X „а“ клас- два бронзови медала, Мерелин Маринова  от IX „б“ клас –сребърен медал и Арзу Анева от IX „б“ клас- бронзов медал. Младите хора бяха наградени от заместник-кмета на Общината Борислав Замфиров. На събитието присъстваха народният представител Цветан Цветанов и кметът на община Свищов Генчо Генчев.

Нека има повече млади хора, които да участват и се представят достойно в спортни събития.

Веселина Владимирова

Замфиров 2017Замфиров 2017
Замфиров 2017


 
Заключителен семинар по проект „Испанският опит в кулинарното изкуство" Печат
Написано от Administrator   
Събота, 23 Септември 2017 21:32

                                                                                         

Валенсия – очарованието на много векове в един град. Сред прелестите й може да се посочат внушителните крепостни кули и дворци, парковете с фонтани, палми и целогодишно растящи цветя, футуристичните сгради на Градът на науката и изкуствата, топлите морски вълни на плажната ивица. Динамиката, южното слънце и естественото присъствие на много векове нареждат Валенсия сред най-очарователните градове не само в Испания, но и на стария континент. За това прекрасно място разказаха учениците от Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов” на заключителния семинар по проекта, който се проведе на 20 септември 2017 г.

Те сбъднаха една своя мечта да посетят една от най-древните държави в Европа, участвайки в Проект 2016-1-BG01-KA102-023470 „Испанският опит в кулинарното изкуство“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор „Професионално образование и обучение”.

Да научат повече за Валенсия гости бяха доц. д-р Христо Сирашки – Директор на ЦПО към СА „Д.А.Ценов”, г-жа Татяна Друмева – секретар ЦПО, г-н Красимир Кирилов – „Кирилов Комерс” ООД, учители, служители и възпитаници на гимназията. Събитието бе посетено и от новинарският екип на кабелна телевизия „Видеосат”.

Ръководител на групата по време на мобилността бе г-жа Лиляна Димитрова. Тя представи целите и дейностите по проекта. Ивелин отново се върна в онези незабравими юлски дни на производствената си практика, прекарана във Валенсия като разказа чрез видеоклип с голямо вълнение за полета, за първата си среща с Испания, за работното си място, „Океанографик” – Валенсия, Хемисферик, Градът на науката и изкуствата „Принц Филип”, дългите разходки из красивите валенсиански улици и плажната ивица на града, за новите си приятели. Помощник и партньор на групата по време на мобилността е Esmovia, Испания.

Изненадата за гостите бе демонстрация на умения, които бъдещите готвачи са придобили по време на работата си в испански ресторанти, а именно приготвянето на испански хапки – „Тапас”, салата „Валенсиана” и емблематичната паеля.

Всеки от участниците получи сертификати от преминалите обучения, които връчи г-жа Веска Николова - директор на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”.

С чувство на гордост тя представи и новия проект по програма Еразъм+, който гимназията спечели през миналата учебна година, а именно "Практическо-ориентирано обучение с европейско качество". В изпълнение на дейностите по проекта се предвижда реализиране на две мобилности, включващи различни целеви групи: първа група: Триседмична производствена практика в Малага, Испания на 10 ученици от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” през месец юли 2018 г. и втора група: Триседмична производствена практика в Берлин, Германия на 10 ученици от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства” през месец април 2018 г.

И естествен финал на разходката из красивата Испания бе паелята. Освен нея гостите с наслада дегустираха иберийско пилешко вретено, тортиля, фритата с картофи, фритата с гъби и кашкавал и вкусният крем „каталана”. Испания е страната, в която история, култура и съвремие се сливат в една пъстра мозайка и от дух, традиции и емоции.

А ако искате и Вие да изживеете и съберете красиви спомени, преминете през вратата на времето и се потопете в света на красивата Валенсия.

Галя Недялкова

Erasmus+Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+
Erasmus+


 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 4 от 149
Банер
Банер

Важни новини

Испански опит

Уважаеми ученици, родители, учители и всички посетители на нашия сайт,

В сайта
http://pglps-mobilecook.info
ще публикуваме всички събития и новини за изпълнението на проект 2016-1-BG01-KA102-023470 „Испанският опит в кулинарното изкуство” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”.

За да бъдем по-близо до Вас, създадохме и facebook страница на проекта:
 www.facebook.com/
mobilecook2016

Тук можете да коментирате, давате предложения или просто да ни харесате :-) Ще се радваме да споделите нашите преживявания!

ПГЛПС във Facebook

Анкета

Коя от предложените за учебната 2017-2018 в ПГ по ЛПС професии бихте избрали?
 

Изображение

IMGP2099.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес387
mod_vvisit_counterВчера347
mod_vvisit_counterТази седмица2644
mod_vvisit_counterТози месец13959
mod_vvisit_counterВсичко696860
В момента има 76 посетителя в сайта

Колективът на СПГ "Ал. Константинов" - гр. Свищов * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School