18.07.2024, 04:49 ч.


СПГ продължава работата по проект "Ученически практики - 2" Печат
Събота, 10 Декември 2022 17:48

                                                                                            

През месец декември 2022 г. Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ продължава реализирането на проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Основните цели на проекта са:

  • Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
  • Повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразено с потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост. 

Основната дейност по проекта, която СПГ „Алеко Константинов“ ще реализира е: Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години и осъществяване на професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда.

В практиките през първия период се включиха 20 ученика от специалности „Техник по транспортна техника“, „Производство на мебели“, „Електротехник“ и „Техник на енергийни съоръжения“. За реализацията на допълнителното практическо обучение в реална работна среда се сключиха договори със 7 обучаващи организации – работодатели (от бизнеса).

През втората фаза на проекта от Свищовската гимназия участие ще вземат участие 50 ученика. Сключени са договори с 13 фирми от града и са определени 16 наставника от работодателите. Наблюдаващите учители от гимназията заедно с бизнеса разработиха програмите, по които ще се провежда допълнителното практическо обучение в реална работна среда в рамките на 240 часа, което ще бъде заплатено на учениците, а след успешното завършване ще получат удостоверение за получените знания и умения. Учениците са одобрени според изучаваната специалност във фирмите, работещи на територията на община Свищов. Разшири се и обхвата на професиите. Новите професии, от които ще се включат ученици са: „Техник на компютърни системи“, „Ресторантьор“ и „Готвач“.

Уменията и компетентностите, които ще придобият учениците при провеждането на практика в реална работна среда ще повиши тяхната мотивация и знания за бъдещата им реализация.

Сребрина Лилова, зам.-директор УПД


 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School