18.07.2024, 05:28 ч.


Правилници

Правилник за дейността на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" през учебната 2022-2023 година

 

Правилник за вътрешния ред в несамостоятелно общежитие за учебната 2022 - 2023 г.

 

Годишен план на Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" - Свищов за учебната 2022 - 2023 г.

 

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2022 - 2023 г.

 

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2022-2023 г.

 

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

 

Училищна програма за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства  2022 – 2023 година

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

 

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите на предучилищното и училищното образование за учебната 2022 - 2023 г.

 

Единни училищни правила за поведение и ценности, свързани с превенцията на насилието и създаване на сигурна образователна среда в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, гр. Свищов

 

Етичен кодекс

 

Етичен кодекс на работещите с деца

 

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети

 

Мерки за повишаване качеството на образованието

 Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School