18.07.2024, 05:21 ч.


2014

Съгласно чл. 56 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. училищата и обслужващите звена, изпълняващи делегирани бюджети, публикуват на интернет страницата си утвърдения им бюджет и отчета за изпълнението му.

В изпълнение на това, публикуваме:Отчет за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014 г. Печат
Сряда, 31 Декември 2014 14:27

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов за периода от 01.01.2014 до 31.12.2014 г. - тук:

 Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School