20.06.2021, 10:23 ч.


Банер
Учим заедно в ПГ по ЛПС! Печат
Петък, 23 Юни 2017 13:01

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


Темата „Учим заедно“ бе представена на 21.06.2017 г. в ПГ по ЛПС, където се проведе представителна изява, с която приключи дейността на групата за обучителни затруднения - Български език и литература. В групата участват ученици от X клас. Тя е сформирана по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“.

Станислав Ликов от X „а“ клас представи авторова презентация върху изучения материал по време на проекта. Учениците демонстрираха знанията си чрез направената викторина. Те имаха възможност да работят с компютър. Така чрез прилагане на мултимедийни продукти се развиват комуникативни им умения и се повишава мотивацията им за учене.

На изявата присъстваха ученици от IX и X клас, учители от ПГ по ЛПС. Мероприятието уважи Детелина Ликова – майка на Станислав от X “а“ клас. Съдействие за обмяна на добри практики ни оказа Сдружение „Институт Перспективи“ - Любослав Лесичков от СУ „Николай Катранов“ и Сандра - Мария Хенриксон от СУ „Димитър Благоев“.

Като ръководител на групата споделих идеи от участието си във форум „Изследователски подходи в обучението по български език“, организиран от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН. На финала гостите получиха списък на издания на ИБЕ и стикери от кампания „Написаното остава. Пиши правилно!“. Целта бе да привлечем вниманието на ученици и родители към голямото значение на грамотността и образованието за развитието на обществото.

Веселина Владимирова


 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School