28.10.2021, 05:51 ч.


Банер
Представителна изява на клуб „Зелена светлина“ Печат
Четвъртък, 08 Юни 2017 07:55

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 07.06.2017г. в професионалната гимназия се проведе представителна изява на клуб „Зелена светлина, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ръководителят на клуба запозна гостите с необходимостта от използването на щадящи природата технологии и пестене на електрическа енергия. Акцент в работата на клуба бяха соларните технологии. Соларните технологии са технологиии на бъдещето, които не замърсяват околната среда. На вниманието на присъстващите гости бяха представени интересни идеи от България и света за соларната енергия. Накрая членовете на клуб Зелена светлина показаха техни предложения за соларна енергия, разделени на кътове.

инж. Елза Генчева,

ръководител на клуба

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School