31.07.2021, 15:06 ч.


Банер
Изява по география – 9 клас Печат
Петък, 08 Юни 2018 13:10

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 04.06.2018г. се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения пo география и икономика 9 клас. Клубът е сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През учебната година учениците работиха по предварително изготвена и одобрена от Директора на училището програма, която отговаря на целите на проекта – преодоляване на образователни дефицити на ученици.

За своята представителна изява учениците от клуба подготвиха презентации за изучаваните страни. Показаха различни подходи и освен географски познания, представиха и много любопитни факти за избраните от тях държави.

Осъществените през учебната година дейности в рамките на клуба подпомогнаха учениците, които срещат затруднения по география и икономика от 9 клас да ги преодолеят и да са по мотивирани при усвояването на нови знания в часовете от задължителната подготовка.

Галя Недялкова 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School