15.07.2020, 08:21 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Изява по математика – 11 клас Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Сряда, 06 Юни 2018 07:10

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 05.06.2018г. се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения по математика от 11 клас. Клубът е сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През учебната година учениците работиха по предварително изготвена и одобрена от Директора на училището програма, която отговаря на целите на проекта – преодоляване на образователни дефицити на ученици, които срещат затруднения по зядължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене.

Темата на събитието беше „Приложение на знанията за тригонометрични функции при преобразуване на тригонометрични изрази” – представителна изява. Участниците в групата показаха на своите съученици, учители и родители придобитите от тях знания и успешното им практическо приложение при решаването на задачи.

Посредством осъществените по време на занятията дейности учениците от клуба повишиха мотивацията си за учене в часовете по задължителна подготовка по математика и придобиха увереност в собствените си възможности.

Ваня Димова

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School