20.06.2021, 10:35 ч.


Банер
Изява по математика – 10 клас Печат
Петък, 01 Юни 2018 11:10

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 31.05.2018г. се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения по математика от 10 клас. Клубът е сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През учебната година учениците работиха по предварително изготвена и утвърдена от Директора на училището програма, която отговаря на целите на проекта – преодоляване на образователни дефицити на ученици, които срещат затруднения по зядължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене.

Темата на представителната изява беше „Приложение на формулите за лица на равнинни фигури”. Участниците в групата показаха на своите съученици, учители и родители придобитите от тях знания и успешното им практическо приложение при решаването на задачи.

Посредством осъществените по време на занятията дейности учениците от клуба повишиха мотивацията си за учене в часовете по задължителна подготовка по математика и придобиха увереност в собствените си възможности.

Ваня Димова

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School