28.10.2021, 04:32 ч.


Банер
Изява по английски език 9 клас Печат
Четвъртък, 31 Май 2018 14:45

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 28.05.2018г. се проведе представителна изява на клуба по английски език от 9 клас. Клубът е сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Темата на представителната изява беше „Да учим английски – ние искаме, ние знаем и ние можем”. Учениците бяха изготвили презентация на тема „Известни места в света”, която представиха на гостите на изявата. Присъстващите се запознаха с Триумфалната арка в Париж, Великата китайска стена, Статията на Исус Христос в Рио де Жанейро, Колизеума в Рим и други известни паметници и забележителности. Изявата продължи със занимателна игра за свързване на части от поговорки.

Посредством осъществените по време на занятията дейности учениците от клуба повишиха мотивацията си за учене в часовете по задължителна подготовка по английски език и придобиха по-голяма увереност в собствените си възможности.

Даниела Минзилева 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School