27.07.2021, 15:56 ч.


Банер
Първа изява на клуб „Зная и умея да чертая” Печат
Четвъртък, 22 Февруари 2018 11:01

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 21.02.2018 се проведе първата изява на клуб за занимания по интереси „Зная и умея да чертая”, работещ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител инж. Зорница Минчева.

Целите на клуба са свързани със създаване на условия всеки участник да получи индивидуално допълнителни знания в зависимост от своите възможности, интереси и потребности, да развива своята логика и въображение при изчертаването на сборни чертежи и детайлиране, да усвоява знания и умения с по-голямо практическо приложение и не на последно място да усъвършенства уменията си за работа в екип.

Изявата протече под заглавие: „Чертането лесно, забавно и интересно!“ От презентацията на водещия Мариел Йорданов, гостите се запознаха с дейността на клуба до първата изява. Ученикът разказа за подготовката и участието си в състезания и олимпиади по Техническо чертане и колко са спомогнали за изграждането му като личност.

През втората част от изявата гостите и участниците в клуба решаваха тест, създаден чрез онлайн платформата за създаване и използване на тестове и упражнения learningapps.org.

Гости на изява бяха ученици, учители и директори. Мероприятието бе отразено от представител на клуб „Реклама и цифрова фотография”.

инж. Зорница Минчева

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School