11.07.2020, 21:08 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Търгове
Търг за отдаване под наем на павилион за закуски 2016 Печат
Сряда, 28 Септември 2016 12:53

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – гр. Свищов /ПГ по ЛПС/, с адрес Свищов 5250, ул. “Искър” № 19  на основание чл.16, ал.2, във връзка  с чл.19, ал.1 от ЗДС и чл.13, ал.2 във връзка с чл.43 от ППЗДС, и заповед №.10/21.09.2016 на директора на ПГ по ЛПС – Свищов обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение – публична държавна собственост, при следните условия:

1. Търгът се провежда за помещение Павилион за закуски от приземен етаж от масивна двуетажна  сграда, находяща се на ул. „Искър” № 19 в град Свищов с площ 4,95 кв.м., с начална цена 50 лв. месечно, с предназначение – продажба на закуски безалкохолни и без кофеинови напитки.

2. До участие в търга се допускат търговци - юридически и физически лица, които не са лишени от право да упражняват търговска дейност; нямат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове; не са обявени в несъстоятелност или не са в производство за обявяване в несъстоятелност; не се намират в ликвидация

3. Срок на наемното отношение – 5 години.

4. Цена на тръжната документация – 10 лв. Закупуването на тръжната документация е задължително условие за участие в търга.

5. Депозит за участие в търга – 50 лева.

6. Закупуването на тръжната документация се извършва по касов или банков път, по следната бюджетната сметка на ПГ по ЛПС – гр. Свищов:

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG82UNCR9660 3135 5919 10

Тръжната документация се получава при домакина на ПГ по ЛПС – гр. Свищов, след представяне на платежен документ – оригинал или заверено копие до 16.00 ч. на 28.10.2016 г.

Заплащането на депозита за участие се извършва по касов или банков път по бюджетната сметката на  ПГ по ЛПС – Свищов до 12.00 ч. на 28.10.2016 г.

7. Специални изисквания към кандидатите:

  • помещението да се ползва по предназначение;
  • да спазва изискванията на Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците и Наредба №  9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;
  • да извършват за своя сметка основни и текущи ремонти;
  • да заплаща всички текущи разходи за ел.енергия и вода по контролно-измервателен уред.

8. Търгът да се проведе на 31.10.2016. от 14,00 ч. в сградата на ПГ по ЛПС – Свищов

9. Срок за подаване на заявленията за участие -  до 16.00 ч. на 28.10.2016 г.

10. Оглед на помещенията – всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. в срока за подаване на заявленията за участие.


ДИРЕКТОР: ИНЖ. ВЕСКА НИКОЛОВА

ГР. СВИЩОВ

 
Обява за търг с тайно наддаване 2015-2016 повторен Печат
Понеделник, 13 Юни 2016 00:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ОБЯВЯВА

turg_4uk4eтърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

/дата на публикуване: 13.06.2016г./

1. Начална цена и описание на вещите - тук.

2. Място, време и начин за оглед на вещите: склад-домакин /в сградата на ПГЛПС/ от – 20.06.2016 г., от 09.00 ч. до 12.00 ч.

3. Откриване на тръжната процедура и начало на подаване на заявления за участие – на седмия ден след публикуване на обявата

4. Краен срок за приемане на заявленията за участие –  на 28.06.2016 г.

5. Място и време за депозиране на заявленията за участие – счетоводство, 09.00 ч. до 12.00 ч. на 20.06.2016г. до 14.00 ч. на 28.06.2016 г.

6. Ден за обявяване на резултатите – на 30.06.2016 г. на информационното табло в сградата на ПГЛПС

7. Размерът на депозит за участие – 10% от началната тръжна цена на вещите, за които се кандидатства се заплаща в касата на училището.

8. Необходими документи за участие

- заявление за участие /Образец № 1/

- документ за самоличност или документ, ЕИК за юридически лица

- декларация /образец № 2/

- плик с оферта /по образец - ценово предложение-оферта/

- документ за внесен депозит

9. Образци на задължителните документи могат да се получават в счетоводството на ПГЛПС, гр. Свищов или да се изтеглят от сайта на училището http://www.pglps-svishtov.com

10. Адрес: ПГЛПС, гр. Свищов, ул. „Искър” № 19.

11. Телефон за контакти: 0631/ 60 798


  Пълен текст на обявата можете да намерите тук

Образци на документи за изтегляне: тук

За повече информация: тел. 0631/60798

 
Обява за търг с тайно наддаване 2015-2016 Печат
Понеделник, 02 Май 2016 00:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ОБЯВЯВА

turg_4uk4eтърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

/дата на публикуване: 02.05.2016г./

1. Начална цена и описание на вещите - тук.

2. Място, време и начин за оглед на вещите: склад-домакин /в сградата на ПГЛПС/ от – 10.05.2016 г., от 09.00 ч. до 12.00 ч.

3. Откриване на тръжната процедура и начало на подаване на заявления за участие – на седмия ден след публикуване на обявата

4. Краен срок за приемане на заявленията за участие –  на 17.05.2016 г.

5. Място и време за депозиране на заявленията за участие – счетоводство, 09.00 ч. до 12.00 ч. на 10.05.2016г. до 14.00 ч. на 17.05.2016 г.

6. Ден за обявяване на резултатите – на 19.03.2016 г. на информационното табло в сградата на ПГЛПС

7. Размерът на депозит за участие – 10% от началната тръжна цена на вещите, за които се кандидатства се заплаща в касата на училището.

8. Необходими документи за участие

- заявление за участие /Образец № 1/

- документ за самоличност или документ, ЕИК за юридически лица

- декларация /образец № 2/

- плик с оферта /по образец - ценово предложение-оферта/

- документ за внесен депозит

9. Образци на задължителните документи могат да се получават в счетоводството на ПГЛПС, гр. Свищов или да се изтеглят от сайта на училището http://www.pglps-svishtov.com

10. Адрес: ПГЛПС, гр. Свищов, ул. „Искър” № 19.

11. Телефон за контакти: 0631/ 60 798


  Пълен текст на обявата можете да намерите тук

Образци на документи за изтегляне: тук

За повече информация: тел. 0631/60798

 
Обява Печат
Четвъртък, 12 Ноември 2015 20:55

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ОБЯВЯВА

за безвъзмездно предоставяне на други професионални училища движими вещи - частна държавна собственост. Списък на вещите можете да намерите тук:

За повече информация: тел. 0631/60798, 0631/60812

 
Обява за търг с тайно наддаване повторен Печат
Петък, 06 Ноември 2015 00:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ОБЯВЯВА

turg_4uk4eтърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

/дата на публикуване: 06.11.2015г./

1. Начална цена и описание на вещите - тук.

2. Място, време и начин за оглед на вещите:  склад-домакин /в сградата на ПГЛПС/ - седем дни от откриване на тръжната процедура,  от 09.00 ч. до 12.00 ч.

3. Откриване на тръжната процедура и начало на подаване на заявления за участие – на седмия ден, след публикуване на обявата и на информационното табло в сградата на ПГЛПС. /13.11.2015г./

4. Краен срок за приемане на заявленията за участие –  седмия ден от откриване на тръжната процедура. /20.11.2015г./

5. Място и време за депозиране на заявленията за участие – счетоводство, 09.00 ч. до 12.00 ч.

6. Ден за обявяване на резултатите – на осмия ден от обявяване на тръжната процедура и на информационното табло в сградата на ПГЛПС.

7. Размерът на депозит за участие – 10% от началната тръжна цена на вещите, за които се кандидатства се заплаща в касата на училището.

8. Необходими документи за участие

- заявление за участие /Образец № 1/

- документ за самоличност или документ, ЕИК за юридически лица

- декларация /образец № 2/

- отделен запечатан плик с ценово предложение по образец, поставен в големия плик.

- документ за внесен депозит.

9. Образци на задължителните документи могат да се получават в счетоводството на ПГЛПС, гр. Свищов или да се изтеглят от сайта на училището http://www.pglps-svishtov.com

10. Адрес: ПГЛПС, гр. Свищов, ул. „Искър” № 19.

11. Телефон за контакти: 0631/ 60 798


  Пълен текст на обявата можете да намерите тук

Образци на документи за изтегляне: тук

За повече информация: тел. 0631/60798

 
« НачалоПредишна123СледващаКрай »

Страница 2 от 3
Банер
Банер
Банер

Важни новини

Ученически практики

Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов участва в изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За повече информация: тук

СПГ във Facebook

Анкета

Коя от предложените за учебната 2019-2020 в СПГ "Алеко Константинов" професии бихте избрали?
 

Изображение

IMGP2081.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес1485
mod_vvisit_counterВчера1645
mod_vvisit_counterТази седмица8809
mod_vvisit_counterТози месец14910
mod_vvisit_counterВсичко1751748
В момента има 245 посетителя в сайта

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School