11.07.2020, 21:18 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Профил на купувача
ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Оборудване и обзавеждане за учебни работилници по НП Печат
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 
Четвъртък, 10 Септември 2015 11:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален номер в Регистъра на ОП 9045811

за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 и глава VIII „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за учебни работилници на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов по проект «Практическо ориентирано обучение в партньорство с бизнеса» по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с Решение на МС № 299/05.05.2015г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 и глава VIII „а” от Закона за обществените поръчки във връзка с изпълнение на дейностите по Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за учебни работилници на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов по проект «Практическо ориентирано обучение в партньорство с бизнеса» по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с Решение на МС № 299/05.05.2015г. и в изпълнение на заповед 1207/31.08.2015г. на директора на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов, каним всички заинтересованите лица, отговарящи на посочените изисквания в документацията, да участват в процедура по подбор на оферти.


Документи за изтегляне:

Заповед за откриване на процедура

Обявление за обществена поръчка под формата на образец на АОП

Заповед за утвърждаване на документация

Документация

Срок за представяне на офертите: 23 септември 2015 г. до 16:00 часа.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Днес, 25.09.2015г., съгласно чл. 101г, ал. 4 от ЗОП публикуваме:

Протокол на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения.

Благодарим Ви за участието!

Съобщение: За изпълнение на предмета на публичната покана по Обособена позиция 4: Оборудване за учебни работилници по готварство и сервиране не е подадена нито една оферта. На основание чл. 101д, ал. 2 Възложителят ще възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител.


Съгласно чл. 101е, ал. 4 от ЗОП публикуваме:

Договори с избраните изпълнители:

Обособена позиция 1: Оборудване за учебна работилница по дървообработване

Обособена позиция 2: Оборудване за шевна работилница

Обособена позиция 3: Оборудване за учебна работилница по строителство

Обособена позиция 5: Оборудване за учебна работилница по ремонт и монтаж


 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА "Технически паспорт на сгради" Печат
Петък, 21 Ноември 2014 16:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален номер в Регистъра на ОП 9036424

за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 и глава VIII „а” от Закона за обществените поръчки с предмет:

„Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 и глава VIII „а” от Закона за обществените поръчки във връзка с изпълнение на дейностите по извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов и в изпълнение на заповед 299/19.11.2014г. на директора на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов, каним всички заинтересованите лица, отговарящи на посочените изисквания в документацията, да участват в процедура по подбор на оферти.

Документи за изтегляне:

Заповед за откриване на процедура

Обявление за обществена поръчка под формата на образец на АОП

Заповед за утвърждаване на документация

Документация

Образец на банкова гаранция

Срок за представяне на офертите: 2 декември 2014 г. до 16:00 часа.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Днес, 04.12.2014г., съгласно чл. 101г, ал. 4 от ЗОП публикуваме:

Протокол на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения.

Благодарим Ви за участието!

Съгласно чл. 101е, ал. 4 от ЗОП публикуваме:

Договор с избрания изпълнител.


 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА "Енергийно обследване и енергиен сертификат" Печат
Петък, 21 Ноември 2014 16:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален номер в Регистъра на ОП 9036425

за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 и глава VIII „а” от Закона за обществените поръчки с предмет:

„Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 и глава VIII „а” от Закона за обществените поръчки във връзка с изпълнение на дейностите по Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов и в изпълнение на заповед 300/19.11.2014г. на директора на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов, каним всички заинтересованите лица, отговарящи на посочените изисквания в документацията, да участват в процедура по подбор на оферти.

Документи за изтегляне:

Заповед за откриване на процедура

Обявление за обществена поръчка под формата на образец на АОП

Заповед за утвърждаване на документация

Документация

Образец на банкова гаранция

Срок за представяне на офертите: 2 декември 2014 г. до 16:00 часа.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Днес, 04.12.2014г., съгласно чл. 101г, ал. 4 от ЗОП публикуваме:

Протокол на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения.

Благодарим Ви за участието!

Съгласно чл. 101е, ал. 4 от ЗОП публикуваме:

Договор с избрания изпълнител.

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА - Оборудване за учебни работилници по готварство и сервиране по НП Печат
Петък, 07 Ноември 2014 16:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Уникален номер в Регистъра на ОП 9035737

за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 и глава VIII „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане и оборудване за учебни работилници по готварство и сервиране на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов по проект «Съвременна работна среда – гарант за успешна професионална реализация» по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с решение на МС № 221/23.04.2014г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 и глава VIII „а” от Закона за обществените поръчки във връзка с изпълнение на дейностите по Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане и оборудване за учебни работилници по готварство и сервиране на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов по проект «Съвременна работна среда – гарант за успешна професионална реализация» по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с решение на МС № 221/23.04.2014г. и в изпълнение на заповед 90/17.10.2014г. на директора на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов, каним всички заинтересованите лица, отговарящи на посочените изисквания в документацията, да участват в процедура по подбор на оферти.


Документи за изтегляне:

Заповед за откриване на процедура

Обявление за обществена поръчка под формата на образец на АОП

Заповед за утвърждаване на документация

Документация

Срок за представяне на офертите: 18 ноември 2014 г. до 16:00 часа.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Днес, 21.11.2014г., съгласно чл. 101г, ал. 4 от ЗОП публикуваме:

Протокол на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения.

Благодарим Ви за участието!


Съобщение: За изпълнение на предмета на публичната покана по Обособена позиция 2: "Оборудване за търговска зала. Инструменти" не е подадена нито една оферта. На основание чл. 101д, ал. 2 Възложителят ще възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител.


Съгласно чл. 101е, ал. 4 от ЗОП публикуваме:

Договор с избрания изпълнител.


 
Обществена поръчка Печат
Вторник, 28 Октомври 2014 16:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет: Ремонт на учебни работилници по готварство и сервиране на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов по проект «Съвременна работна среда – гарант за успешна професионална реализация» по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с решение на МС № 221/23.04.2014г.

Документи за изтегляне:

Решение

Обявление за обществена поръчка под формата на образец на АОП

Документация

Срок за представяне на офертите: 26 ноември 2014 г. до 16:00 часа.


Разяснениe № 1 от 13.11.2014г. по обществена поръчка с № в РОП 02890-2014-0001, с предмет „Ремонт на учебни работилници по готварство и сервиране на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов по проект «Съвременна работна среда – гарант за успешна професионална реализация» по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с решение на МС № 221/23.04.2014г.”


Разяснениe № 2 от 13.11.2014г. по обществена поръчка с № в РОП 02890-2014-0001, с предмет „Ремонт на учебни работилници по готварство и сервиране на Професионална гимназия по лека промишленост и строителство - Свищов по проект «Съвременна работна среда – гарант за успешна професионална реализация» по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с решение на МС № 221/23.04.2014г.”


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Днес, 27.11.2014г., съгласно чл. 73, ал. 4 от ЗОП публикуваме:

Решение

Протокол на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения.

Благодарим Ви за участието!

Договор с избрания изпълнител

Допълнително споразумение


 
« НачалоПредишна1234СледващаКрай »

Страница 2 от 4
Банер
Банер
Банер

Важни новини

Прием 2019 - 2020

Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов"

Свищов

ОБЯВЯВА

прием за учебна

2019 - 2020 година

За повече информация тук


СПГ във Facebook

Анкета

Коя от предложените за учебната 2019-2020 в СПГ "Алеко Константинов" професии бихте избрали?
 

Изображение

IMGP2102.jpg

Брояч посетители

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДнес1496
mod_vvisit_counterВчера1645
mod_vvisit_counterТази седмица8820
mod_vvisit_counterТози месец14921
mod_vvisit_counterВсичко1751760
В момента има 245 посетителя в сайта

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School