24.09.2023, 17:00 ч.


Обява за търг с тайно наддаване 2016-2017 Печат
Петък, 04 Ноември 2016 00:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО,

Адрес: гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Искър” № 19

тел: 0631/60812, 0631/60798, факс: 0631/60798

ОБЯВЯВА

turg_4uk4eтърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

/дата на публикуване: 04.11.2016г./

З  А  П  О  В  Е  Д

 № 126/28.10.2016 г.

На основание чл. 64, ал. 1 от ЗДС, чл.75 от ППЗДС и чл.6 от Наредба №7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост и Решение №. 2 по Протокол №  2-16 от 21.07.2016 г. одобрен от министъра на образованието и науката,

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе първи пореден търг с тайно  наддаване за определяне на купувачи на посочените по-долу движими вещи-частна държавна собственост, при начална тръжна цена, съответно:

1. СПИСЪК НА ВЕЩИТЕ  и началната тръжна цена за 1 брой - тук.

2. СРОКОВЕ И  ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Място  и срок за получаване    на документацията за участие в процедурата: Документацията за участие в търга се предоставя безплатно, всеки работен ден от 13.30 часа до 15.30 часа на касата на ПГ по лека промишленост и строителство-Свищов, ул. Искър 19,

2.2. Оглед на вещите се извършва  всеки работен ден от 13,30ч. до 15,30ч. в сградата на ПГ по лека промишленост и строителство - Свищов на адрес: гр. Свищов, ул. „Трети март“ 74, в седемдневен срок от откриване на тръжната процедура . Справки и допълнителна информация на телефони 0631/60798 и сайта на гимназията: www.pglps-svichtov.com;

2.3. Място и срок за подаване на предложенията: Документите се подават в рамките на седемдневен срок от откриване на тръжната процедура , всеки работен ден до 16.00 ч.. в сградата на ПГ по лека промишленост и строителство-Свищов, ул. Искър 19;

2.4. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: предложенията ще бъдат разгледани на 8-я ден от откриване на тръжната процедура в 13,00 часа в сградата на ПГ по лека промишленост и строителство-Свищов, ул. Искър 19, в счетоводстството,

2.5. Всеки участник поема всички разноски по изготвяне на предложението и неговото представяне.

3. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

3.1. Всеки участник подава лично или чрез упълномощено лице  Ценова оферта с предлаганата цена /образец-приложение 1/ запечатана  в непрозрачен плик с изписани върху него тръжните номера за вещите ,за които кандидатства;

3.2. Заявление за участие в търга по образец -приложение 2;

3.3. Документ за внесен депозит;

3.4. Ксерокопие на документ за самоличност;

3.5. Нотариално заверено пълномощно /при нужда/;

3.6. Декларация за оглед на вещите,запознаване с тръжната документация и липса на задължения./Приложение 3/;

3.6. Председателят или определен от него член на  тръжната комисия проверява дали са спазени условията за участие в търга и поставя върху плика с офертата тръжния номер на кандидата, след което той я пуска в запечатана тръжна урна ;

3.7. Предложение, представено след изтичане на обявения краен срок, не се приема. Не се приема предложение в незапечатан плик или плик с нарушена цялост. Такова предложение се връща незабавно на кандидата.

4. ДЕПОЗИТ

4.1. Кандидатите за участие в търга внасят в касата на гимназията депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на вещите, за които ще кандидатстват определен по приложение 2.

4.2. По нареждане на председателя на тръжната комисия ,след приключване на търга и подписване на тръжния протокол   депозитът на неспечелилите участници се освобождава, а депозитите на спечелилите и класираните на второ място се задържат до предаване на вещите на спечелилите.

4.3. Ако спечелилият участник не извърши плащането до три работни дни от датата на обявяване на резултатите депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат;

4.4. Депозитът на участник, чието предложение е определено за най-добро, се освобождава от комисията, след  заплащане и предаване на вещта.

5. ПРОВЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ

5.1. Търгът се провежда от комисия назначена от директора на гимназията в закрито заседание на 8-я ден от откриване на тръжната процедура ;

5.2. Комисията  отваря  тръжната урна и класира офертите в тръжен лист;

5.3. За спечелил търга се обявява кандидатът ,предложил най-висока цена;

5.4. Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя крайния купувач чрез жребий;

5.5. За проведения търг комисията  съставя тръжен протокол в 3 екземпляра-един екземпляр за тръжната комисия, един екземпляр за спечелилия търга и един екземпляр за касата на продавача;

5.6. Резултатите се обявяват на мястото за обяви;

5.7. В 7-дневен срок от датата на обявяване на резултатите  участниците в търга  могат да подадат жалби по реда на АПК.

6. ДРУГИ УСЛОВИЯ

6.1. Търгът може да се проведе  в случай, че поне един кандидат е подал предложение.

6.2. В случай на непроведен търг директорът насрочва нов търг.

7. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА И ПРЕДАВАНЕ НА ВЕЩТА

7.1.  Спечелилият търга заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите  по сметката на ПГ по Лека промишленост и строителство-Свищов,  в Уникредит Булбанк АД-Свищов, посочена в сключен договор за покупко-продажба. Ако плащането не се извърши в посочения срок депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена.

7.2. Вещта се предава на купувача след плащане на цената. Собствеността върху вещта се прехвърля с предаването й.

7.3. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането. След този срок купувачът дължи магазинаж в размер на 0,02% на ден.

7.4. Ако кандидатите спечелили търга не извършат плащането в определения срок , тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.

Директор: _______п_______

/инж.  В.Николова/


Образци на документи за изтегляне: тук

За повече информация: тел. 0631/60798

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School