18.07.2024, 05:25 ч.


Проект: Нова възможност за моето бъдеще
В ПГЛПС започнаха дейностите по изпълнение на проект “Нова възможност за моето бъдеще” Печат
Неделя, 12 Януари 2014 00:00

ВАЖНО!!!

Вие работите, но НЕ ПРИТЕЖАВАТЕ документ за упражняваната професия?

Вие искате да получите БЕЗПЛАТНО документ за професионална квалификация за упражняваната професия?

Можете още сега да се възползвате като се включите в проект: BG051PO001-4.3.03-0001 “Нова възможност за моето бъдеще” и да валидирарте вашите знания, умения и компетенции.

В началото на новата 2014 година, в ПГ по лека промишленост и строителство започна приемането на документи по проект: BG051PO001-4.3.03-0001 “Нова възможност за моето бъдеще”.

Какво е валидиране?

Валидиране означава получаване на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетенции. 

Кой може да участва?

 1. Лица над 16 г., които желаят да валидират знанията, уменията и компетенциите си, придобити чрез неформално обучение и/или самостоятелно учене.
 2. Служители в институции, организации и производствени предприятия, които директно участват в процесите, свързани с идентифицирането и оценяването на знания, умения и компетентности, и с внедряването на системата. 

Кой може да валидира знания, умения и компетенции?

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по лека промишленост и строителство – Свищов е включена в Списък с професионалните гимназии, участващи в проекта, утвърден със Заповед № РД 09-1180 от 13.09.2013 г. на министъра на образованието и науката.

Списъци на професиите, по които ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по лека промишленост и строителство – Свищов ще извършва валидиране на знания, умения и компетентности по следните специалности: 

imag0124_web imgp1523_web

Професионално направление

Професия

Специалност

Металообработване и металургия

Заварчик

Заваряване

Електротехника и енергетика

Електромонтьор

Електрически инсталаци

Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Топлотехника

 

Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи

Моделиер-технолог на облекло

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

Оператор в производството на облекло

Производство на облекло от текстил

Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

Оператор в дървообработването

Производство на мебели

Работник в дървообработването

Производство на тапицирани изделия

Строителство

Строител

Вътрешни облицовки и настилки

Строител–монтажник

Сухо строителство

Помощник в строителството

Основни и довършителни работи

Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Ресторантьор

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Готвач

Производство на кулинарни изделия и напитки

Работник в заведенията за хранене и развлечения

Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения

dsci0656 dsci0602_web dsci0611

Как мога да валидирам знания, умения и компетенции?

ПРИМЕР: Аз искам да получа удостоверение за кулинарните си умения!

Кои са 10-те стъпки, които извървях? Виж тук: http://validirane.mon.bg/?p=25


За проекта

Финансираща програма: Проектът попада в обхвата на Приоритетна ос 4 "Подобряване достъпа до образование и обучение ” и област на интервенция 4.3 "Развитие на системата за учене през целия живот” от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”

Изпълнител: Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03 "Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”.

Партньори: Работодателски организации - БСК, БТПП, АИКБ, Организации на работниците и служителите - КНСБ и КТ “Подкрепа”, Държавни институции - МТСП, АЗ, НАПОО, ГД “Изпълнение на наказанията” към МП.

Срок на изпълнение: 2013-2014 г.

Обща стойност: 5 862 200 лв.

Цел на проекта

Целта на проекта е да създаде и изпробва Система за идентифициарне и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетености.

 • Предвижда се системата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, вкл. на работното място, у дома и т.н.
 • Системата ще бъде разработена на базата на вече изпълнени проекти, насочени към разработване на инстументариум за валидиране на компетенции.
 • За успешното функциониране на системата са необходими не само законодателни промени, но и привличане на общественото внимание към тази възможност.

Ползи от проекта...

Получаването на документ, доказващ придобити по неформален път знания, умения и компетентности, създава предпоставки за:

 • Повишаване на мотивацията у работната сила за поддържане и повишаване на квалификацията, а оттам - повишаване на нейната конкурентоспособност на пазара на труда;
 • Улесняване на трудовата мобилност - както в рамките на държавата, така и извън нея;
 •  Подобряване на процеса по подбор на персонала;
 •  Постигане на по-висока степен на обективност при оценяването на персонала и кариерното израстване;
 • По-ефективно прилагане на системите за диференцирано заплащане на труда;
 •  Намаляване на времето и разходите при организиране на надграждащи обучения

Презентация на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по лека промишленост и строителство – Свищов:

За повече информация посетете сайта на проекта на адрес: http://validirane.mon.bg/

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ШАНСА СИ!

ПОМИСЛЕТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! 

Адрес: 5250 гр. Свищов,  ул. "Искър" 19
(  0631/60 812; ( 0631/60 851 

Web сайт: www.pglps-svishtov.com   E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School