24.05.2024, 20:28 ч.


Еразъм+
Обява за подбор на придружаващи лица Печат
Вторник, 13 Октомври 2015 10:45ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРИДРУЖАВАЩИ ЛИЦА

по проект 2015-1-BG01-KA102-014102

„Европейски опит за качествено професионално образование и обучение”

по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", Сектор "Професионално образование и обучение"

Уважаеми колеги по професионална подготовка, преподаващи на ученици от професионални направления „Електротехника и енергетика” или „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг”, във връзка с изпълнение на дейностите по проекта,

ПГ по лека промишленост и строителство – Свищов

обявява прием на заявления за придружаващи лица.

Проектът предвижда организирането на мобилности в следните потоци, обхващащи различни целеви групи:

1. Група от 7 ученици с 1 придружаващ учител - в Римини, Италия, Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг. Практиката е с продължителност две седмици и ще се проведе в началото на месец юли 2016г. Партньор: Sistema Turismo – Италия.

2. Група от 7 ученици с 1 придружаващ учител – в Портсмут, Великобритания, Професионално направление: Електротехника и енергетика. Практиката е с продължителност две седмици и ще се проведе в началото на месец април 2016г. Партньор: Training Vision – Великобритания

 

Желаещите за включване в мобилността учители като придружаващи лица, следва да подадат заявление и мотивационно писмо до Директора и Комисията за подбор на участници в мобилността (КПУМ), предложена от ПС и назначена със заповед на Директора на ПГЛПС.

Критериите, по които ще се извърши подбора, са съобразени със спецификата на проекта и целят осигуряване на ясна и прозрачна процедура при извършване на подбора.

Подборът ще бъде извършен по следните задължителни критерии:

- да са учители по професионална подготовка в съответното професионално направление;

- да нямат наложени дисциплинарни наказания;

- да притежават умения за работа в екип и организационни умения;

- компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint, Интернет);

- мотивационно писмо.

 

Критерии за подбор на придружаващи лица по проект

Критерии

Брой точки

1.

Образователна степен от висшето образование от съответната професионална област

- професионален бакалавър

- бакалавър

- магистър1 т.

3 т.

5 т.

2.

ПКС

- пета ПКС

- четвърта ПКС

- трета ПКС

- втора ПКС

- първа ПКС


1 т.

2 т.

3 т.

4 т.

5 т.

3.

Стаж по специалността

- до 5 години

- 5-10 години

- над 10 години


1 т.

2 т.

3 т.

4.

Участие в квалификационни курсове, семинари, обучения за учебната 2014-2015 година.

- 1 участие

- 2 участия

- 3 и повече участия


1 т.

2 т.

3 т.

5.

Участие на ученици от съответното професионално направление в състезания по професии през последните пет години

- училищно ниво

- общинско ниво

- областно (регионално) ниво

- национално ниво


1 т.

2 т.

3 т.

4 т.

6.

Ръководител на извънкласни дейности, свързани с темите на проекта през последните 5 години:

- 1 година

- 2 години

- 3 и повече години


1 т.

2 т.

3 т.

7.

Владеене на езика на страната-домакин:

- ниво А1/А2 от европейската езикова рамка

- ниво В1/В2 от европейската езикова рамка

- ниво С1/С2 от европейската езикова рамка


4 т.

6 т.

8 т.

8.

Владеене на друг чужд език, различен от езика на страната-домакин:

- 1 чужд език

- 2 чужди езика

- 3 и повече чужди езици


1 т.

2 т.

3 т.


Максимален брой точки:

40 т.

При равен брой точки се взема предвид нивото на владеене на чуждия език на страната-домакин.

Одобрените и неодобрените кандидати ще бъдат информирани лично за резултата от подбора.

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в проекта може да получите след 15 октомври 2015г. от госпожа Ценка Петкова – 12 кабинет. Попълнените заявления се подават при Завеждащ административна служба на гимназията - госпожа Сийка Няголова.

Крайният срок за подаване на заявления е 23 октомври 2015г.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 28 октомври 2015г.

 
Заключителен семинар по проект „Средиземноморска кухня – испанският опит в ресторантьорството” Печат
Сряда, 30 Септември 2015 19:45
На 30 септември 2015г., в зала №1 на Община Свищов, се проведе заключителен семинар за популяризиране и отчитане на дейностите по Проект 2014-1-BG01-KA102-000842 „Средиземноморска кухня – испанският опит в ресторантьорството“ по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор Професионално образование и обучение” Проектът е изпълнен от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – гр. Свищов с партньор ESMOVIA - гр. Валенсия, Испания.

Семинарът бе проведен с присъствието на ученици и учители от ПГЛПС, родители, представители на други учебни заведения, работодатели и наши съграждани.

Едни от основните цели на проекта бяха: разширяване на професионалните знания и умения за производството и обслужването на ресторанта в реална работна среда и подпомагане на личностното развитие, пригодността за заетост на ползвателите и по-добрата им адаптивност на европейския пазар на труда.

Изявата започна с представяне на проекта от г-жа Ценка Петкова с презентация, в която бе проследена цялостната реализация на проекта – подбор на участници за педагогическа, езикова и културна подготовка, провеждането й, подбор на участниците в мобилността, провеждане на самата мобилност и отчитане на проекта.

След това участниците в мобилността Велислава Великова и Кристина Кръстева представиха своя презентация, в която изразиха впечатленията си от проведената производствена практика.

Г-жа Станка Койнова официално връчи сертификатите на ползвателите –сертификати от ПГЛПС - гр. Свищов за професионална и културна подготовка и за участие в мобилността. Всички ученици получиха и сертификат Europass мобилност на български, английски и испански език. Освен тези сертификати, учениците получиха и сертификат от испанската компания, в която e проведена производствената практика и сертификат за стаж от партньора - ESMOVIA, Испания.

Впечатленията си по време на провеждане на мобилността сподели и г-жа Ивелина Енчева – придружаващ учител.

Г-жа Лиляна Димитрова – преподавател в ПГЛПС - гр. Свищов представи новия спечелен проект за мобилност „Европейски опит за качествено професионално образование и обучение”, по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор Професионално образование и обучение”. В изпълнение на проекта се предвижда реализиране на две мобилности, включващи две целеви групи. Първата група са 7 ученици от професионално направление „Хотелиерствио, ресторантьорство и кетеринг”, които ще проведат двуседмична производствена практика в гр. Римини, Италия през м. юли 2016г. Втората група включва 7 ученици от професионално направление „Електротехника и енергетика”, които ще заминат за гр. Портсмут, Великобритания за двуседмична производствена практика през м. април 2016г.

Във фоайето на Община Свищов ползвателите по проекта „Средиземноморска кухня – испанският опит в ресторантьорството“ бяха подредили различни традиционни испански ястия, приготвени от тях по оригинални рецепти.

Отзивите за пореден път доказаха, че възпитаниците на ПГЛПС – гр.Свищов са млади специалисти, които могат успешно да се реализират както на българския, така и на европейския пазар на труда.

инж. Ценка Петкова
 
Покана за заключителен семинар Печат
Вторник, 29 Септември 2015 15:22


 
Завръщане от Испания Печат
Четвъртък, 16 Юли 2015 10:45На 14 юли 2015г. приключи мобилността в Испания на групата от 10 ученици от Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов. Учениците от професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" проведоха 2 седмична производствена практика в ресторанти в гр. Валенсия, Испания по Проект 2014-1-BG01-KA102-000842 „СРЕДИЗЕМНОМОРСКА КУХНЯ – ИСПАНСКИЯТ ОПИТ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО“ по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”.

След пристигането си в България, учениците споделиха своите впечатления от проведената мобилност, условията и организацията на работа в Испания. Проектът обогати учениците освен с придобитите знания, опит и умения за приготвяне на различни традиционни испански ястия, но и се запознаха с културата, традициите и начина на живот и работа в Испания, както и повишиха професионалното и личното си самочувствие.

Много са впечатленията от културните визити, планирани в програмата на мобилността. През почивните дни учениците посетиха Океанографския музей и Музея на науката в гр. Валенсия. На учениците бе направен мониторинг от г-жа Веска Николова - директор и г-жа Станка Койнова - помощник-директор на работните места. За да представи резултатите от проекта, Професионална гимназия по лека промишленост и строителство и екипът за управление на проекта ще организира семинар, където широката общественост да се запознае с проведената мобилност и резултатите от нея.

Ивелина Енчева

ръководител на групата

 
В Испания сме! Печат
Сряда, 08 Юли 2015 10:45На 1 юли 2015г. участниците в мобилността по Проект 2014-1-BG01-KA102-000842 „СРЕДИЗЕМНОМОРСКА КУХНЯ – ИСПАНСКИЯТ ОПИТ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО“ по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани” отпътуваха за Испания. На летище Валенсия групата с р-л Ивелина Енчева, бе посрещната от г-жа Вайда Петкевициуте - представител на партньора ни по проекта ЕSМОVIА. Тя ги придружи до мястото на настаняване - хотел "Олимпия" www.olympiahotelvalencia.com и даде кратка туристическа информация за Валенсия.

На следващият ден учениците посетиха офиса на фирмата-партньор Esmovia и се запознаха с координаторката на групата, която им представи програмата и документите. Всички заедно направиха обиколка на центъра на Валенсия и културните забележителности на града. След това бяха представяни по работните им места. Ангел, Атанас, Деница и Кадяр ще провеждат практиката си в ресторант "Галилео Галилей - www.galileogalilei.com; Кристина Христова и Николай в ресторант "Мариано Таперия": www.facebook.com/pages/Mariano-Taperia-y-Restaurante/214486291950103; Цветелин и Радослав - в ресторант "При Лола": www.lalolarestaurante.com и Кристина Кръстева и Велислава - в ресторанта към Военен колеж - www.colegiomayorenvalencia.com.

Учениците ще участват в приготвянето на супа гаспачо, паеля, морски дарове и други ястия, за които ще ни разкажат след завръщането си. 

Не са пропуснати и почивните дни. Учениците посетиха Океанографския музей - www.cac.es/oceanografic/. Следващата седмица ще посетят Музея на науката - www.cac.es/museo/.

Ето така групата от 10 ученици от професия "Ресторантьор", специалност "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" ще провежда своята 10-дневна практика в реални условия - ресторанти в гр. Валенсия, Испания.

Ценка Петкова


 
« НачалоПредишна414243444546474849СледващаКрай »

Страница 45 от 49

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School