14.07.2020, 10:28 ч.

Bulgarian English French German Greek Italian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish

Представителна изява по Етика и право - 10 клас Печат
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 
Понеделник, 19 Юни 2017 13:55

    

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час“


На 19.06.2017 г. се проведе представителна изява на група за преодоляване на обучителни затруднения по предметите от философския цикъл с ученици от X-ти клас с ръководител Константин Байрактаров. Акцентът на изявата беше изучаваният материал по „Етика и право”. Групата е сформирана по проект „Твоят час” BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Изявата премина под надслов „Етичната Вселена – Звездното небе над мен и моралният закон в мен” по мисъл на немския философ Имануел Кант. Участниците от групата, съвместно с публиката от десети и девети класове, направиха един своеобразен преговор на изучавания материал през годината по „Етика и право”. Артистизмът и непринудеността на този философски рецитал допринесоха за творческата атмосфера. Учениците участваха активно и с желание изчитаха текстове, осветляващи етическата проблематика, и ги поставяха на философското табло. Събитието се превърна в един празник на нравствеността и моралните идеали. Практическата ценност на етическата тематика се разкри във философските цитатите и коментари.

Терминът “етика” идва от старогръцката дума “ethos”, която означава “нрав”, “характер”, “начин на съществуване”. Етиката ни запознава с богатството и нюансите на морала – с добродетелите и пороците. Това знание изостря нашeтo морално чувство и ни прави морално претенциозни както спрямо нас самите, така и спрямо всички останали.

Трайната морална основа на нашия характер дава на личността ни повече социални шансове за реализация в едно цивилизовано общество. Моралният човек излъчва повече доверие, а доверието е циментът във всички общности, в които живеем – от семейството и приятелите до обществото като цяло.

Ценка Петкова

 

Свищовска професионална гимназия "Ал. Константинов" * Aleko Konstantinov Svishtov Vocational School