Втора изява на клуб "В света на компютрите" 2021 Печат
Четвъртък, 24 Юни 2021 08:01
                                       
                                                                 

На 23 юни 2021 г. се проведе втората представителна изява на клуб „В света на компютрите“ с ръководител инж. Ценка Петкова, сформиран по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Участниците в клуба разказаха на съучениците си за дейностите, в които са участвали – изготвяне на CV, изработка на визитки, календари, грамоти, покани и др. Познанията, получени по време на работата на клуба, учениците показаха придобитите знания като решаваха електронен тест. Всички се справиха успешно, за което получиха грамоти. Изявата завърши с представяне на изготвени от членовете на клуба презентации.

инж. Ценка Петкова